Chat Αναζήτηση    Chat Κατάλογος    Πληροφορίες σχετικά για το irc2go
Κατηγορία:  International  >  Asia  >  Russia
irc2go
Online Chat

Appchat: emu-russia NewNet

Chat Κανάλι - 12 χρήστες - 2882 λεπτά πρίν - γνωστή από 2014-08-15 - τρέχον θέμα:  Ñ ïðîøåäøèìè! || ZXMAK2 - Âèðòóàëüíàÿ ìàøèíà ZX Spectrum - íîâûå âåðñèè òóò: http://zxmak2.codeplex.com/ | Z80Stealth: http://z80.emu-russia.net/
Appchat
(irc:// + App)
Webchat
(Browser + Java)
You need a chat application that supports IRC links to be able to enter this Russia chat room from here. Do you already have one installed? Then please press "Continue" to establish a connection to chat network NewNet!
irc://irc.newnet.net:6667/   
Chat Κατάλογος:    Internet Chat    Games Chat    Apple Chat    Skype Chat    Computer Chat    Windows Chat    Linux Chat    iPhone Chat    . . .