Chat Αναζήτηση    Chat Κατάλογος    Πληροφορίες σχετικά για το irc2go
Κατηγορία:  Media  >  Internet  >  File Sharing  >  eMule
irc2go
Online Chat

Appchat: emule-russian-offtopic MindForge

Chat Κανάλι - 2 χρήστες - 72 λεπτά πρίν - γνωστή από 2015-10-02 - τρέχον θέμα:  eMule help & general English and Russian chat room, stay with us and have a nice chating ||êàíàë ïîìîùè ïî eMule è ñâîáîäíîãî îáùåíèÿ íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ+âèêòîðèíà
Appchat
(irc:// + App)
Webchat
(Browser + Java)
You need a chat application that supports IRC links to be able to enter this eMule chat room from here. Do you already have one installed? Then please press "Continue" to establish a connection to chat network MindForge!
irc://irc.mindforge.org:6667/   
Chat Κατάλογος:    Internet Chat    Games Chat    Apple Chat    Skype Chat    Computer Chat    Windows Chat    Linux Chat    iPhone Chat    . . .