Chat Αναζήτηση    Chat Κατάλογος    Πληροφορίες σχετικά για το irc2go
Κατηγορία:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Sofia
irc2go
Online Chat

Appchat: Sofia BGirc.com

Chat Κανάλι - 115 χρήστες - 130 λεπτά πρίν - γνωστή από 2018-07-29 - τρέχον θέμα:  https://sofia.wildsurf.org - Ôîðóì íà êàíàëà .. https://pic.wildsurf.org - Ãàëåðèÿ çà ñíèìêè
Appchat
(irc:// + App)
Webchat
(Browser + Java)
You need a chat application that supports IRC links to be able to enter this Sofia chat room from here. Do you already have one installed? Then please press "Continue" to establish a connection to chat network BGirc.com!
irc://irc.bgirc.com:6667/   
Chat Κατάλογος:    Internet Chat    Games Chat    Apple Chat    Skype Chat    Computer Chat    Windows Chat    Linux Chat    iPhone Chat    . . .