Chat Αναζήτηση    Chat Κατάλογος    Πληροφορίες σχετικά για το irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Αναζήτηση για κανάλια και να συμμετέχετε σε αυτούς μέσω διαδυκτιακού περιηγητή!

 
Chat Αναζήτηση :  varna
Αποτελέσματα1 - 7 of 7  (0.061 δευτερόλεπτα)

Varna Chat Κανάλια

Κατηγορία:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Varna
 

Varna BGirc.com

Chat Κανάλι - 233 χρήστες - 112 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Äîáðå äîøëè â êàíàë íà BGIRC Network - #Varna Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com . Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Κατηγορία: Varna Chat Κανάλια

Varna FreeUniBG

Chat Κανάλι - 122 χρήστες - 105 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Welcome to #Varna ! Feel the wind, ride the waves!
Κατηγορία: Varna Chat Κανάλια

varna OptiLan

Chat Κανάλι - 46 χρήστες - 98 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Welcome to #Varna and have a nice chat ;)
Κατηγορία: Varna Chat Κανάλια

varna ShakeIT

Chat Κανάλι - 3 χρήστες - 95 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Äîáðå äîøëè â #Varna
Κατηγορία: Varna Chat Κανάλια

varna BGirc.org

Chat Κανάλι - 36 χρήστες - τρέχον θέμα:  Neka vyrnem magiqta na chata - hi, asl pls, a pic imash li!? :> - Mojete da posetite https://facebook.com/BgIRC
Κατηγορία: Varna Chat Κανάλια

Varna UniBG

Chat Κανάλι - 4 χρήστες - 92 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  :)
Κατηγορία: Varna Chat Κανάλια

bulgaria freenode

Chat Κανάλι - 17 χρήστες - 114 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

bulgaria (21)   bg (3)   bulgarian (6)   sofia (11)