Chat Αναζήτηση    Chat Κατάλογος    Πληροφορίες σχετικά για το irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Αναζήτηση για κανάλια και να συμμετέχετε σε αυτούς μέσω διαδυκτιακού περιηγητή!

 
Chat Αναζήτηση :  system
Αποτελέσματα1 - 10 of 165  (0.074 δευτερόλεπτα)*

System Chat Κανάλια

Κατηγορία:  Computers  >  Systems  >  System
 

system WeNet

Chat Κανάλι - 9 χρήστες - τρέχον θέμα:  ::#System::ÂÑÅ Î Ìîáèëüíèêàõ:ÍÎÂÎÑÒÈ Ìèðà SecurityLab.ru,lenta.ru è äðóãèõ:-news::ÁÀÇÀ ÂÈÐÒÓÀËÜÍÛÕ ÀÍÊÅÒ:Ïîèñêîâûå ñèñòåìû:Ïîãîäà:Ãîðoñêîï:Âñå î âèðóñàõ:Ýíöèêëîïåäèÿ IRC::Îäèí èç ñòàáèëüíûõ ëèíêîâ ñåòè WeNet-/server ircworld.ru /Äîñòóïåí ïîèñê ïî ßíäåêñ-ìàðêåòó -> !ðûíîê
Κατηγορία: Systems Chat Κανάλια

qubes_os freenode

Chat Κανάλι - 3 χρήστες - 42 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  "Qubes OS is a security-focused desktop operating system that aims to provide security through isolation." - Source: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Qubes_OS&oldid=774112687 ••• Intro' with links to FAQs & doc's: https://www.qubes-os.org/intro/ • Hardware Compatibility List: https://www.qubes-os.org/hcl ••• Cheatsheet: https://github.com/Jeeppler/qubes-cheatshe

minix-support freenode

Chat Κανάλι - 7 χρήστες - 42 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Support channel for the MINIX 3 operating system | Ask your question and be patient :) | For development discussions, please join #minix-dev | For off-topic chat, please join #minix | Also feel free to post your question on https://groups.google.com/forum/#!forum/minix3 | www.minix3.org | wiki.minix3.org | We recommend the latest 3.4.0 RC from http://download.minix3.org/iso/snapshot/
Κατηγορία: Minix Chat Κανάλια

mirbsd freenode

Chat Κανάλι - 10 χρήστες - 42 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  The MirOS Project | http://www.mirbsd.org/ | MirBSD, a free 4.4BSD based system; MirPorts Framework; mksh; jupp; kwalletcli; paxmirabilis; RANDEX; {glob,tiff}.go; FixedMisc [MirOS]; etc. || NetInstall https://www.mirbsd.org/MirOS/current/ | Snapshots: i386 (2016-01-17) sparc (2013-09-15) || recent OpenSSL incompatible so we stay at Freenode for now || https://paypal.me/mirabilos
Κατηγορία: MirOS BSD Chat Κανάλια

mirbsd OFTC

Chat Κανάλι - 2 χρήστες - 42 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  The MirOS Project | http://www.mirbsd.org/ | MirBSD, a free 4.4BSD based system; MirPorts Framework; mksh; jupp; kwalletcli; paxmirabilis; RANDEX; {glob,tiff}.go; FixedMisc [MirOS]; etc. || NetInstall https://www.mirbsd.org/MirOS/current/ | Snapshots: i386 (2016-01-17) sparc (2013-09-15) || recent OpenSSL incompatible so we stay at Freenode for now || https://paypal.me/mirabilos
Κατηγορία: MirOS BSD Chat Κανάλια

svn Libera.Chat

Chat Κανάλι - 24 χρήστες - 42 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  The Apache® Subversion® version control system (https://subversion.apache.org/) | Don't ask to ask; just ask your question! | Read the book: http://www.svnbook.org/ | No response? Try http://subversion.apache.org/mailing-lists#users-ml | FAQ: http://subversion.apache.org/faq | our channels have moved from freenode to libera | Subversion 1.14.1/1.10.7 released (SECURITY)

#SCCM freenode

Chat Κανάλι - 9 χρήστες - 42 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Discussion and Community Support for Microsoft's System Center Configuration Manager (Warning: Strong Language Allowed) ##windows-server for Windows Server general discussion. #reddit-sysadmin for general sysadmin talk. | Johan MDT/SCCM Win10 Deployment on Pluralsight: https://goo.gl/CdIccM | SCCM Support Center is your friend. Get it. Idling to wait for an answer is ok.

retroarch freenode

Chat Κανάλι - 67 χρήστες - 42 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  || RetroArch || Multi-system frontend for libretro || Github: https://github.com/libretro/RetroArch || Libretro: https://github.com/libretro || Website: http://www.libretro.com || Forum: http://www.libretro.com/forums/index.php || Discord: https://discord.gg/C4Huaca || Twitter: www.twitter.com/libretro || Drama-Free Zone. No business/legal questions here.

wikimedia-ops-internal Libera.Chat

Chat Κανάλι - 57 χρήστες - 42 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Internal/private channel for Wikimedia IRC operators. | Group Contacts: AlexZ, dungodung, foks, Snowolf | Please only idle in this channel if you're an op. | LTAs/ban-list: https://is.gd/31iEWG | Mailing list: https://is.gd/oU7jLb | Cloak Requests (until the new system is ready) https://forms.gle/dPccWpUiUbSzbAfx7 | Litharge (eir): https://w.wiki/3QRq
Κατηγορία: Wikimedia Chat Κανάλια

pc (54)   systems (62)   raspberry pi (34)   computer (86)  

<      1       2       3       4       5      >