Chat Αναζήτηση    Chat Κατάλογος    Πληροφορίες σχετικά για το irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Αναζήτηση για κανάλια και να συμμετέχετε σε αυτούς μέσω διαδυκτιακού περιηγητή!

 
Chat Αναζήτηση :  system
Αποτελέσματα1 - 10 of 150  (0.060 δευτερόλεπτα)*

System Chat Κανάλια

Κατηγορία:  Computers  >  Systems  >  System
 

system WeNet

Chat Κανάλι - 9 χρήστες - τρέχον θέμα:  ::#System::ÂÑÅ Î Ìîáèëüíèêàõ:ÍÎÂÎÑÒÈ Ìèðà SecurityLab.ru,lenta.ru è äðóãèõ:-news::ÁÀÇÀ ÂÈÐÒÓÀËÜÍÛÕ ÀÍÊÅÒ:Ïîèñêîâûå ñèñòåìû:Ïîãîäà:Ãîðoñêîï:Âñå î âèðóñàõ:Ýíöèêëîïåäèÿ IRC::Îäèí èç ñòàáèëüíûõ ëèíêîâ ñåòè WeNet-/server ircworld.ru /Äîñòóïåí ïîèñê ïî ßíäåêñ-ìàðêåòó -> !ðûíîê
Κατηγορία: Systems Chat Κανάλια

qnx RusNet

Chat Κανάλι - 2 χρήστες - 21 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  QNX это: VISA, Atomic Energy of Canada Ltd., Open Architecture Distributed Control System, Cisco Systems & QNX Neutrino & IOS XR, BMW, Chrysler, Ford, General Motors, Toyota, Volkswagen, Робот bigdog, Разводной Троицкий мост, Система управления северными магистральными нефтепроводами, Сириус-QNX, Пульт космонавтов Нептун-МЭ, Octavo и многое другое.

mirbsd OFTC

Chat Κανάλι - 13 χρήστες - 41 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  The MirOS Project | http://www.mirbsd.org/ | MirBSD, a free 4.4BSD based system; MirPorts Framework; mksh; jupp; kwalletcli; paxmirabilis; RANDEX; {glob,tiff}.go; FixedMisc [MirOS]; etc. || NetInstall https://www.mirbsd.org/MirOS/current/ | Snapshots: i386 (2016-01-17) sparc (2013-09-15) || recent OpenSSL incompatible but OFTC is temp ~ || https://paypal.me/mirabilos to support my work
Κατηγορία: MirOS BSD Chat Κανάλια

svn Libera.Chat

Chat Κανάλι - 27 χρήστες - 41 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  The Apache® Subversion® version control system (https://subversion.apache.org/) | Don't ask to ask; just ask your question! | Read the book: http://www.svnbook.org/ | No response? Try http://subversion.apache.org/mailing-lists#users-ml | FAQ: http://subversion.apache.org/faq | our channels have moved from freenode to libera | Subversion 1.14.1/1.10.7 released (SECURITY)

haiku OFTC

Chat Κανάλι - 181 χρήστες - 41 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Open-source operating system that specifically targets personal computing. | https://haiku-os.org | Nightlies: https://download.haiku-os.org | Bugtracker: https://dev.haiku-os.org | SCM: https://git.haiku-os.org/ | Logs: https://oftc.irclog.whitequark.org/haiku | Matrix: #haiku:matrix.org | XMPP: #haiku%irc.oftc.net@irc.jabberfr.org

dos Rizon

Chat Κανάλι - 4 χρήστες - 41 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Disk Operating System (DOS) Channel | Links: http://paste.awesom.eu/H18P | Paste? http://paste.awesom.eu | Behave and have fun! | It is like 2021, only it's really 1993! | 1 KB = 1024 bytes (1 << 10) | QT = QuickTime | SET BAN=OOP;QB64;PYTHON;VISTA+;64Bit;Rust (make this place GREAT for once!) | LOADHIGH CrystalMath, antithesis, CatButts

ros OFTC

Chat Κανάλι - 2 χρήστες - 41 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Robot Operating System | http://www.ros.org (mirror: http://www.pennros.org) | If you have a specific problem with or question about ROS or ROS-related software please ask your question at http://answers.ros.org | For community announcements see https://code.ros.org/lurker/list/ros-users.en.html | See you at ROSCon 2013! http://roscon.ros.org

system DALnet

Chat Κανάλι - 8 χρήστες - 41 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  The anti-outside room. // https://www.youtube.com/watch?v=5bZZtJVQSLY // free poutine
Κατηγορία: Systems Chat Κανάλια

macintosh (9)   computers (27)   computer help (23)   pc (48)  

<      1       2       3       4       5      >