Chat Αναζήτηση    Chat Κατάλογος    Πληροφορίες σχετικά για το irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Αναζήτηση για κανάλια και να συμμετέχετε σε αυτούς μέσω διαδυκτιακού περιηγητή!

 
Chat Αναζήτηση :  server
Αποτελέσματα1 - 10 of 633  (0.085 δευτερόλεπτα)

Server Chat Κανάλια

Κατηγορία:  Computers  >  Software  >  Servers  >  Server
 

#windows-server freenode

Chat Κανάλι - 280 χρήστες - 67 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  MS Windows Server/Client/Infrastructure-related Support and Discussion. Keep it polite, factual, constructive, and topical. || Site and Guidelines: http://goo.gl/7ueKMi || General windows discussion: ##windows || Offtopic: /msg alis list SEARCHTERM || CredSSP Update https://goo.gl/gdGJrc
Κατηγορία: Microsoft Windows Chat Κανάλια

ubuntu-server freenode

Chat Κανάλι - 305 χρήστες - 67 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Ubuntu Server discussion and support | For general (not server specific) support, try #ubuntu | IRC Guidelines: https://wiki.ubuntu.com/IrcGuidelines | https://wiki.ubuntu.com/ServerTeam/GettingInvolved | Docs and resources: https://help.ubuntu.com/16.04/serverguide/
Κατηγορία: Ubuntu Servers Chat Κανάλια

gentoo-server freenode

Chat Κανάλι - 21 χρήστες - 67 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  gentoo-server+subscribe@gentoo.org | List archives: xrl.us/vybv | Security: xrl.us/3wxa | Security Handbook: xrl.us/be6ms | Hardened Gentoo: xrl.us/3vjg | Zentoo - Gentoo for the Enterprise: http://zentoo.org | quickstart (automated installation framework): xrl.us/bmdk6z
Κατηγορία: Gentoo Servers Chat Κανάλια

#osx-server freenode

Chat Κανάλι - 15 χρήστες - 67 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  OSX Server - Check out MacAdmins Slack: http://macadmins.org - Free and friendly support for all things in the OS X Enterprise - Code of Conduct: http://bit.ly/1JTT1hd
Κατηγορία: Mac OS Servers Chat Κανάλια

gentoo freenode

Chat Κανάλι - 1027 χρήστες - 67 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Gentoo Linux Support | Can't speak? /j #gentoo-ops | long pastes: wgetpaste or dpaste.com | Perl conflicts? https://goo.gl/7Miost | Be nice! https://goo.gl/gvnCii | Switch to profile 17.1? https://bit.ly/322fxVr | startx permission problems? emerge -1a xorg-server[suid] or use elogind, systemd, or a DM
Κατηγορία: Gentoo Chat Κανάλια

spigot-server SpigotMC

Chat Κανάλι - 29 χρήστες - 54 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Server Address = play.spigotmc.org | Version = Check urself | GitHub = https://github.com/SpigotMC/SpigotCraft
Κατηγορία: Servers Chat Κανάλια

clan-server.at GameSurge

Chat Κανάλι - 4 χρήστες - 60 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  www.clan-server.at - IRC-Support: Mo-Fr ab 18:30 - 21:00 - Mail-Support: support@clan-server.at
Κατηγορία: Computer Games Servers Chat Κανάλια

planetside Snoonet

Chat Κανάλι - 3 χρήστες - 54 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Welcome to the official IRC channel for /r/planetside! Subreddit: http://tinyurl.com/jrsmbdt | Server status: http://tinyurl.com/cacy47l | Player stats (use search bar at the top): http://tinyurl.com/jumhyq2 | RIP PlanetSide 1 | Latest patch: https://forums.daybreakgames.com/ps2/index.php?threads/pc-game-update-8-16-fanning-the-fire-teams.250101/ Latest hotfix: https://forums.daybreakgames.com/ps2/index.php?threads/pc-hotfix
Κατηγορία: PlanetSide Chat Κανάλια

totallynotgames Snoonet

Chat Κανάλι - 28 χρήστες - 54 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  We have a TG group. Pls ask for invite link. | Game status: ~status all | Mumble: | https://games.awesome-dragon.science | RE: TNMP Radiation, please watch: https://www.youtube.com/watch?v=4KDPInVMPcE | current TNMP version: https://awesome-dragon.science/files/tnmp-0.3.0.zip | Donations for server upkeep: https://games.awesome-dragon.science/donate/ | Snapshot server is on: 20w15a | Snapshot: Grave
Κατηγορία: Games Chat Κανάλια

help WeNet

Chat Κανάλι - 38 χρήστες - τρέχον θέμα:  Îôèöèàëüíûé êàíàë ïîìîùè ïî IRC ñåòè WeNet. Íà êàíàëå çàïðåùåíû ðàçãîâîðû íå ïî òåìå (îôôòîïèê), ìàò, ôëóä, âûäåëåíèå øðèôòàìè, /me è ñêðèïòû. Ñàéò è ïðàâèëà êàíàëà: http://www.wenet.su/help |UTF-8: /server irc.wenet.ru:6677| äðóãèå ñåðâåðû ñåòè: irc.erft.ru, irc.deepforestmusic.ru, us.wenet.su

systemd (20)   servers (139)   daemons (4)   daemon (19)  

<      1       2       3       4       5      >