Chat Αναζήτηση    Chat Κατάλογος    Πληροφορίες σχετικά για το irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Αναζήτηση για κανάλια και να συμμετέχετε σε αυτούς μέσω διαδυκτιακού περιηγητή!

 
Chat Αναζήτηση :  sbnc
Αποτελέσματα1 - 10 of 11  (0.071 δευτερόλεπτα)

sBNC Chat Κανάλια

Κατηγορία:  Computers  >  Software  >  Bouncers  >  sBNC
 

sbnc TechNet

Chat Κανάλι - 3 χρήστες - 39 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  ( Welcome @ #sBNC :: Bots: ON sBNC: ON ZNC: ON :: For requesting ZNC Type !request :: Have Fun )
Κατηγορία: sBNC Chat Κανάλια

sbnc DALnet

Chat Κανάλι - 138 χρήστες - 52 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Free ZNC accounts, for get Join #ReQuesT and !request Username. Read the rules before making requests !RuLes | Your account will be deleted if you are already using any irc bouncer,and keep the ZNC parked here'
Κατηγορία: sBNC Chat Κανάλια

coolbnc WeNet

Chat Κανάλι - 48 χρήστες - τρέχον θέμα:  Ïðåäîñòàâëÿåì IRC áîòîâ è áåñïëàòíûå sBNC àêêàóíòû â ñåòü WeNet!! Íàø ñåðâåð IRC (us.wenet.su) Óâîäèòü àêêàóíòû ñ ýòîãî êàíàëà ñòðîãî çàïðåùàåòñÿ.Âñå âîïðîñû çàäàþòñÿ íà êàíàëå,íî íå â ïðèâàòàõ!'
Κατηγορία: BNC Chat Κανάλια

sbnc RusNet

Chat Κανάλι - 1 χρήστες - 42 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Канал посвящен shroudBNC и всему что с этим бнц связано. Welcome. http://sterkh.name/sbnc/ || http://panel.aghost.biz/aff.php?aff=011
Κατηγορία: sBNC Chat Κανάλια

shell-hosting DALnet

Chat Κανάλι - 130 χρήστες - 52 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Welcome to #Shell-Hosting | Request for FreeZNC account please join to #ircnow, #sbnc, #eunet | ZNC for indonesian only at => #wnetznc | Enjoy Your Stay here, Thankyou
Κατηγορία: Command Line Computers Chat Κανάλια

bnc WeNet

Chat Κανάλι - 10 χρήστες - τρέχον θέμα:       === [ Êàíàë âûäà÷è BNC àêêàóíòîâ ] === [ ZNC sBNC psyBNC ] === [ Ïðàâèëà âûäà÷è è èñïîëüçîâàíèÿ - !ïðàâèëà ] === ===  
Κατηγορία: BNC Chat Κανάλια

Franek QuakeNet

Chat Κανάλι - 22 χρήστες - 52 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  ( Welcome at Franek's channel. ) ( News: NO TIME, FOUND GIRLFRIEND ) ( Free sBNC/ZNC at #MyService, request your free bot also. ) ( Partners: Monika, Natalia, Klaudia. Foursome )

IRCShells DALnet

Chat Κανάλι - 17 χρήστες - 52 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  .:: Welcome to #IRCShells - Customer Service Channel - FREE!! - Service of | Eggdrop | IRCd | sBNC | Shells | ZNC | Contact to Ivan - Status: Online!! - Server Trueno: UP!! ::.
Κατηγορία: Command Line Chat Κανάλια

Offer freenode

Chat Κανάλι - 14 χρήστες - 52 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Free BounCer ServiCe In #Offer : SBnC ZnC EggDrop NoTiCe ( ReaD The RuLes CareFuLLy BeFore AskinG For A SBnC !RuLes)

MyService QuakeNet

Chat Κανάλι - 29 χρήστες - 52 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  :: #MyService :: sBNC (5/100) ZNC (7/75) :: For request BNC type .request :: Do not query admins. ::

bnc (121)   shroudbnc (1)   freebnc (8)   bouncer (45)  

<      1       2      >