Chat Αναζήτηση    Chat Κατάλογος    Πληροφορίες σχετικά για το irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Αναζήτηση για κανάλια και να συμμετέχετε σε αυτούς μέσω διαδυκτιακού περιηγητή!

 
Chat Αναζήτηση :  sbnc
Αποτελέσματα1 - 10 of 11  (0.091 δευτερόλεπτα)

sBNC Chat Κανάλια

Κατηγορία:  Computers  >  Software  >  Bouncers  >  sBNC
 

sbnc DALnet

Chat Κανάλι - 125 χρήστες - 73 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  We're CurrenTLy In The ProCess Of DeveLoPinG SBnC. FeeL Free To Remain In This ChanneL #SBnC To keep Up To DaTe On Our ProGress. LoGiQue NoTiCe : ( Make Sure ThaT You Are FamiLiar WiTh Our RuLes BeFore ReQuesTinG A Free SBnC AccounT. !RuLes )
Κατηγορία: sBNC Chat Κανάλια

coolbnc WeNet

Chat Κανάλι - 48 χρήστες - τρέχον θέμα:  Ïðåäîñòàâëÿåì IRC áîòîâ è áåñïëàòíûå sBNC àêêàóíòû â ñåòü WeNet!! Íàø ñåðâåð IRC (us.wenet.su) Óâîäèòü àêêàóíòû ñ ýòîãî êàíàëà ñòðîãî çàïðåùàåòñÿ.Âñå âîïðîñû çàäàþòñÿ íà êàíàëå,íî íå â ïðèâàòàõ!'
Κατηγορία: BNC Chat Κανάλια

PuBLiC DALnet

Chat Κανάλι - 85 χρήστες - 73 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  4 We're CurrenTLy In The ProCess Of DeveLoPinG SBnC. We Will Launch IT Now FeeL Free To Remain In This ChanneL #SBnC To keep Up To DaTe On Our ProGress. LoGiQue NoTiCe : ( ReaD The RuLes CareFuLLy BeFore AskinG For A SBnC !RuLes )
Κατηγορία: Media Chat Κανάλια

BotServ DALnet

Chat Κανάλι - 3 χρήστες - 73 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Welcome to DALnet's #BotServ .:. An UNofficial Channel for IRC BOT assistance .:. Don't message anyone! .:. See: http://dal.net for bot policies .:.   | You Can Get Your Free ZNC ON  #sBNC

bnc WeNet

Chat Κανάλι - 10 χρήστες - τρέχον θέμα:       === [ Êàíàë âûäà÷è BNC àêêàóíòîâ ] === [ ZNC sBNC psyBNC ] === [ Ïðàâèëà âûäà÷è è èñïîëüçîâàíèÿ - !ïðàâèëà ] === ===  
Κατηγορία: BNC Chat Κανάλια

shell-hosting DALnet

Chat Κανάλι - 46 χρήστες - 73 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Welcome to #Shell-Hosting | Request for FreeZNC account please join to #ircnow, #sbnc, #eunet | ZNC for indonesian only at => #wnetznc | Enjoy Your Stay here, Thankyou
Κατηγορία: Command Line Computers Chat Κανάλια

request DALnet

Chat Κανάλι - 86 χρήστες - 73 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Free BounCer ServiCe In #ReQuesT : SBnC EggDrop NoTiCe ( ReaD The RuLes CareFuLLy BeFore AskinG For A SBnC !RuLes )

Offer freenode

Chat Κανάλι - 37 χρήστες - 73 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Free BounCer ServiCe In #Offer : SBnC ZnC EggDrop NoTiCe ( ReaD The RuLes CareFuLLy BeFore AskinG For A SBnC !RuLes)

Provider DALnet

Chat Κανάλι - 3 χρήστες - 73 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Free BounCer ServiCe In #SBnC : SBnC EggDrop NoTiCe ( ReaD The RuLes CareFuLLy BeFore AskinG For A SBnC !RuLes)

MyService QuakeNet

Chat Κανάλι - 29 χρήστες - 73 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  :: #MyService :: sBNC (5/100) ZNC (5/75) :: For request BNC type .request :: Do not query admins. ::

bnc (117)   psybnc (35)   znc (169)   bouncers (18)  

<      1       2      >