Chat Αναζήτηση    Chat Κατάλογος    Πληροφορίες σχετικά για το irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Αναζήτηση για κανάλια και να συμμετέχετε σε αυτούς μέσω διαδυκτιακού περιηγητή!

 
Chat Αναζήτηση :  pic
Αποτελέσματα1 - 10 of 19  (0.115 δευτερόλεπτα)*

PIC Chat Κανάλια

Κατηγορία:  Computers  >  Hardware  >  Processors  >  PIC
 

#pic Libera.Chat

Chat Κανάλι - 12 χρήστες - 148 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  The freenode PIC microcontroller community | Microchip TCP IP Stack v6 doesn't support pic18 anymore. For pic18, you must stay with 5.4x version. Version 6.x add support for ipv6 and bigger SSL keysize ( 1024bit on pic24, 2048 on pic32 ). Bad news is that version 5.x will not receive any new developement, only bug fixes, so, no ipv6 (for example) | Please help _unreal_
Κατηγορία: PIC Chat Κανάλια

Sofia BGirc.com

Chat Κανάλι - 155 χρήστες - 146 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Äîáðå äîøëè â êàíàëà íà ãðàä Ñîôèÿ! https://sofia.wildchat.bg - Ôîðóì çà îïëàêâàíèÿ, ìíåíèÿ, ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ êàíàëà .. https://pic.wildchat.bg - Ãàëåðèÿ çà ñíèìêè // krum podpisvacha https://novinitesega.net/?p=15328
Κατηγορία: Sofia Chat Κανάλια

motorcycles Snoonet

Chat Κανάλι - 14 χρήστες - 244 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  /r/Motorcycles Official IRC channel (irc.snoonet.org #motorcycles) | New to the channel? Introduce yourself with a pic of your bike! | Members' Bikes - http://imgur.com/a/1guWV | 10:13 and it's not about me winning, it's about you losing

#pic freenode

Chat Κανάλι - 3 χρήστες - 148 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Δεν υπάρχει θέμα
Κατηγορία: PIC Chat Κανάλια

forth-hardware-projects hackint

Chat Κανάλι - 7 χρήστες - 136 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Homepage: https://mecrisp-stellaris-folkdoc.sourceforge.io | This channel is for small embedded (STM32 or MSP430, PIC etc) Forth hardware projects ONLY| bluepill-diagnostics-v1.6 downloads now at 2800 | If you're new here, please check in with tp
Κατηγορία: Forth Hardware Chat Κανάλια

uplexa Rizon

Chat Κανάλι - 3 χρήστες - 148 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  pic: Welcome to the unofficial uPlexa (UPX) IRC Rizon Channel - This is now considered a "Dead" project, with no updates in over 3 years, and as a result, this channel is being decommissioned, along with the various crypto mining pools"

cpus (5)   cpu (11)   overclocking (2)   arm (64)  

<      1       2      >