Chat Αναζήτηση    Chat Κατάλογος    Πληροφορίες σχετικά για το irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Αναζήτηση για κανάλια και να συμμετέχετε σε αυτούς μέσω διαδυκτιακού περιηγητή!

 
Chat Αναζήτηση :  pernik
Αποτελέσματα1 - 3 of 3  (0.114 δευτερόλεπτα)

Pernik Chat Κανάλια

Κατηγορία:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Pernik
 

pernik BGirc.com

Chat Κανάλι - 11 χρήστες - 82 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿ êàíàë íà Ãðàä Ïåðíèê. Ïðèÿòåí ÷àò! | Ôîðóì: http://forum.bgirc.com | http://pernik.bg | Çà âúïðîñè /q Lo6iq
Κατηγορία: Pernik Chat Κανάλια

pernik FreeUniBG

Chat Κανάλι - 2 χρήστες - 74 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Dobre doshli v kanal #pernik
Κατηγορία: Pernik Chat Κανάλια

pernik ShakeIT

Chat Κανάλι - 4 χρήστες - 63 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Ползвайте нашият Уеб чат -> http://Chat.ShakeIT.BG
Κατηγορία: Pernik Chat Κανάλια

sofia (11)   bulgarian (5)   svishtov (3)   bulgaria (23)   pleven (4)   bg (2)  Bulgaria Chat Κανάλια

Bulgaria BGirc.com

Chat Κανάλι - 293 χρήστες - 82 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com . Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

Bulgaria ABVNet

Chat Κανάλι - 32 χρήστες - τρέχον θέμα:  UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

bulgaria BGirc.org

Chat Κανάλι - 38 χρήστες - 82 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

bulgaria freenode

Chat Κανάλι - 21 χρήστες - 86 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

Bulgaria ZoneBG

Chat Κανάλι - 10 χρήστες - 56 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Online radio - http://zonebg.eu:8000/live Irc stats: http://stats.zonebg.eu Web chat: http://4at.ZoneBG.eu , http://irc.avanta-bg.net , http://avanta-bg.net:7778/
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

Bulgaria FreeUniBG

Chat Κανάλι - 96 χρήστες - 74 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  4RD na Teo i Nazdrave na koko ! www.FreeUnibg.eu
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

bulgaria OptiLan

Chat Κανάλι - 95 χρήστες - 66 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Âîäêà íàâñåãÄÀ =)
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

fewona Fewona

Chat Κανάλι - 5 χρήστες - 75 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Network site: http://fewona.net | VPS Servers in Sofia,Bulgaria - https://vpsbg.eu/en - stable and affordable :) | Free Shells - http://freeshells.fewona.net | There is no rules about WHEN will get znc/egg after your request, just to let you know, be active, patience and be here thats all!!!

bulgaria UniBG

Chat Κανάλι - 44 χρήστες - 59 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  https://www.chatpat.bg
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

bulgaria EFnet

Chat Κανάλι - 5 χρήστες - 86 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  България
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια


bulgarian (5)   europa (17)   europe (45)   sevlievo (1)  

<      1       2       3      >