Chat Αναζήτηση    Chat Κατάλογος    Πληροφορίες σχετικά για το irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Αναζήτηση για κανάλια και να συμμετέχετε σε αυτούς μέσω διαδυκτιακού περιηγητή!

 
Chat Αναζήτηση :  london
Αποτελέσματα1 - 10 of 32  (0.081 δευτερόλεπτα)*

London Chat Κανάλια

Κατηγορίες:  International  >  Europe  >  England  >  London
 International  >  North America  >  Canada  >  Ontario  >  London
 

London BGirc.com

Chat Κανάλι - 7 χρήστες - 122 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  å îòâîðåí çà âñè÷êè, êîèòî ñïàçâàò ïðàâèëàòà íà BGIRC: http://www.bgirc.com/pravila.html Õàðåñàéòå è ïîñëåäâàéòå ñòðàíèöàòà íè âúâ Facebook: https://www.facebook.com/BgIrcNetwork è ñå ïðèñúåäèíåòå êúì ãðóïàòà íè: https://www.facebook.com/groups/bgirc Ñòàòèñòèêà íà êàíàëà: http://draganov.ovh/london
Κατηγορία: London Chat Κανάλια

london DALnet

Chat Κανάλι - 135 χρήστες - 123 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  #london ««« WeLcOmE to London @DaLnet [ London Chat Room ] »»» [ Website: https://en.wikipedia.org/wiki/london ] Game: available
Κατηγορία: London Chat Κανάλια

london-rack-space freenode

Chat Κανάλι - 13 χρήστες - 124 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Welcome to London-rack-space: The [Platform|(Dev)?Ops] sub-group of #london-hack-space. A new year, a new name for our job.
Κατηγορία: London Science Fiction Chat Κανάλια

London NetIRC

Chat Κανάλι - 62 χρήστες - 114 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  (gabelo) Welcome to LONDON Registers OPEN with 1 SUPPORTER: http://CService.NetIRC.eu/live
Κατηγορία: London Chat Κανάλια

London UniversalNet

Chat Κανάλι - 4 χρήστες - 110 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Welcome to #LONDON CITY - ENJOY YOUR STAY !!!
Κατηγορία: London Chat Κανάλια

thehackables freenode

Chat Κανάλι - 3 χρήστες - 124 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  General chat channel for www.TheHackables.org podcast | Episode 7 – The Lost Audio http://thehackables.org/?p=69 | Tekkit Server: | This is not an official LHS channel, expect trolling, bad language and in-jokes. | "#thehackables, for when #london-hack-space is scrolling too fast to read"

london Undernet

Chat Κανάλι - 37 χρήστες - 123 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  (ange1968) Nothing to declare
Κατηγορία: London Chat Κανάλια

uk (13)   english (440)   england (10)   liverpool (14)  

<      1       2       3       4      >