Chat Αναζήτηση    Chat Κατάλογος    Πληροφορίες σχετικά για το irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Αναζήτηση για κανάλια και να συμμετέχετε σε αυτούς μέσω διαδυκτιακού περιηγητή!

 
Chat Αναζήτηση :  imac
Αποτελέσματα1 - 1 of 1  (0.089 δευτερόλεπτα)*

iMac Chat Κανάλια

Κατηγορία:  Computers  >  Companies  >  Apple  >  iMac
 

UNIX EFnet

Chat Κανάλι - 52 χρήστες - 141 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  it's an imac, it was already broken
Κατηγορία: UNIX Chat Κανάλια

iphone (18)   apple (45)   ios (46)   macbook (2)   ipad (5)   ipod (5)  Apple Chat Κανάλια

apple WeNet

Chat Κανάλι - 53 χρήστες - τρέχον θέμα:  Äîáðî ïîæàëîâàòü íà íàø êàíàë. Ýòîò êàíàë íå èìååò ÍÈÊÀÊÎÃÎ îòíîøåíèÿ ê êîìïàíèè Apple//Ñòèâ Äæîáñ 1955-2011//. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ BNC-àêêàóíòà ïðî÷èòàéòå ïðàâèëà: !ïðàâèëà.::.Òàêæå Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü è äðóãóþ èíôîðìàöèþ: !õîñòû , !íàñòðîéêà.::.Íàø ñåðâåð irc.erft.ru:6667 .::. web-interface: http://irc.erft.ru
Κατηγορία: Apple Chat Κανάλια

apple Snoonet

Chat Κανάλι - 63 χρήστες - 129 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  http://www.nohello.com || Welcome to #apple || live chat, discussion, and possible help for Apple Products and Software || We’re really old and type slowly. Please give us time to reply to your questions!
Κατηγορία: Apple Chat Κανάλια

haskell-apple freenode

Chat Κανάλι - 6 χρήστες - 141 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Haskell On Your  — [ devs ∷ Help us make Mac OS X & iOS better platforms for Haskell! ] [ users ∷ Seeking help on how set up and use Haskell on your Apple devices? ]
Κατηγορία: Haskell Apple Chat Κανάλια

Apple DALnet

Chat Κανάλι - 4 χρήστες - 141 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Apple fans most welcome . I have this https://usercontent.irccloud-cdn.com/file/aEmlNeO4/IMG_0586.JPG
Κατηγορία: Apple Chat Κανάλια

Apple Tweakers

Chat Κανάλι - 15 χρήστες - 126 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  #Apple waar wij overjarige/overharige hippies zijn die steve jobs aanbidden
Κατηγορία: Apple Chat Κανάλια

APPLE Undernet

Chat Κανάλι - 4 χρήστες - 141 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  iOS14 https://www.apple.com/ios/ios-14-preview/ ( https://www.apple.com )
Κατηγορία: Apple Chat Κανάλια

ios IRCCloud

Chat Κανάλι - 62 χρήστες - 134 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Feedback for the IRCCloud iOS app • blog.irccloud.com/ios-app-announcement • https://itunes.apple.com/app/irccloud/id672699103 • Changelogs & Source: https://github.com/irccloud/ios/releases • Beta: https://testflight.apple.com/join/MApr7Une • GitHub notifications: #ios-commits
Κατηγορία: iOS Chat Κανάλια


ios (46)   imac (1)   manufacturers (1)   companies (2)  

<      1       2       3       4       5      >