Chat Αναζήτηση    Chat Κατάλογος    Πληροφορίες σχετικά για το irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Αναζήτηση για κανάλια και να συμμετέχετε σε αυτούς μέσω διαδυκτιακού περιηγητή!

 
Chat Αναζήτηση :  forum
Αποτελέσματα1 - 10 of 666  (0.081 δευτερόλεπτα)

Forum Chat Κανάλια

Κατηγορία:  Computers  >  Software  >  Web Content  >  Forums  >  Forum
 

kde freenode

Chat Κανάλι - 2056 χρήστες - 132 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  State your distribution and KDE version when asking questions | KDE Plasma 5.20.1 and Release Service 20.08.0 are out! See www.kde.org | http://userbase.kde.org | http://forum.kde.org | Don't flood the channel, use http://paste.kde.org | Distro related questions go in your distro channel | Offtopic in #kde-chat | Don't delete ~/.kde,~/.kde4,~/.local or ~/.config
Κατηγορία: KDE Chat Κανάλια

ubuntu-it-forum freenode

Chat Κανάλι - 3 χρήστες - 132 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Canale italiano di servizio per lo staff del forum di ubunt-it | Forum: http://forum.ubuntu-it.org | Wiki: http://wiki.ubuntu-it.org/GruppoForum | Riunioni: Wiki: http://wiki.ubuntu-it.org/GruppoForum/Agenda | Launchpad: https://launchpad.net/people/ubuntu-it-forum
Κατηγορία: Ubuntu Forums Chat Κανάλια

#os-forum freenode

Chat Κανάλι - 6 χρήστες - 132 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  *** http://opensuse-forum.de *** Aktuelle Version Leap 15.2 https://software.opensuse.org/distributions/leap?locale=de *** Mehr Infos zum IRC http://bit.ly/HNKL1C + http://bit.ly/JipsIM *** Offtopic bitte in ##os-forum-ot austragen ***
Κατηγορία: Forums Chat Κανάλια

forum DALnet

Chat Κανάλι - 3 χρήστες - 132 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  [**] Selamat Datang Di Channel #forum @DALnet - NO!: Invite/Spam/Repeat/CAPS/Flood/Adv/BadWord - Register Nick: /ns register - Cegah Spam: /mode +RC - Have a nice chat & enjoy here! :) [**]
Κατηγορία: Forums Chat Κανάλια

python-forum freenode

Chat Κανάλι - 3 χρήστες - 132 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Welcome to #python-forum, the offtopic IRC channel for python-forum.io (formerly python-forum.org) | Need Python support? Try #python | Register your info for the stats page: http://bunburya.netsoc.ie/ircstats/pum.cgi
Κατηγορία: Python Forums Chat Κανάλια

fdroid freenode

Chat Κανάλι - 1063 χρήστες - 132 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Official F-Droid room - bridged with #fdroid at Freenode | Free and Open Source Android App Repository | https://f-droid.org | https://forum.f-droid.org | https://mastodon.technology/@fdroidorg | For development discussion use #fdroid-dev:f-droid.org | This channel is publicly logged at https://matrix.f-droid.org/alias/%23fdroid:f-droid.org.
Κατηγορία: Droid Chat Κανάλια

powder-forum freenode

Chat Κανάλι - 16 χρήστες - 132 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  See tpt forum posts as they happen: http://powdertoy.co.uk/Discussions/Categories/Index.html
Κατηγορία: Forums Chat Κανάλια

40-50 BGirc.com

Chat Κανάλι - 72 χρήστες - 130 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Welcome on CHANEL #40-50 ÔÎÐÓÌ ÑÒÀß ÍÀ ÊÀÍÀËÀ http://forum.bgirc.com/forum/27-40-50/ | webchat :| http://shakechat.net/ | Äà ñè ÷îâåê å äàðáà è ïðîêëÿòèå. Ìíîãî ÷åñòî çàâèæäàø íà êàìúíèòå, íà âîäàòà - òå íå ìîãàò äà ÷óâñòâàò, íî àêî èñêàø äà ïîçíàåø êðàñîòàòà, òðÿáâà äà óñåòèø ñúðöàòà íà õîðàòà.

thinkpad-forum freenode

Chat Κανάλι - 13 χρήστες - 132 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  :: halboffizieller Channel von Thinkpad-Forum.de => http://www.thinkpad-forum.de ::
Κατηγορία: ThinkPad Forums Chat Κανάλια

Forum Geveze

Chat Κανάλι - 43 χρήστες - τρέχον θέμα:  Geveze ORG Resmi Forum Sitesi - www.TurkiyeForumlari.NET
Κατηγορία: Forums Chat Κανάλια

forums (263)   content management (2)   blogs (25)   portals (1)  

<      1       2       3       4       5      >