Chat Αναζήτηση    Chat Κατάλογος    Πληροφορίες σχετικά για το irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Αναζήτηση για κανάλια και να συμμετέχετε σε αυτούς μέσω διαδυκτιακού περιηγητή!

 
Chat Αναζήτηση :  facebook
Αποτελέσματα1 - 10 of 265  (0.087 δευτερόλεπτα)

Facebook Chat Κανάλια

Κατηγορία:  Media  >  Internet  >  Social Networking  >  Facebook
 

facebook freenode

Chat Κανάλι - 21 χρήστες - 96 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  ==READ THIS== This is a channel for technical discussion between developers. Visit facebook.com/help if you are having issues with Facebook unrelated to Platform. To report Platform bugs, log the URL, repro steps, etc in the bug tracker: https://developers.facebook.com/support/bugs/, then link the bug in the channel to discuss. ==THANK YOU AND WELCOME TO #FACEBOOK==
Κατηγορία: Facebook Chat Κανάλια

facebook KampungChat

Chat Κανάλι - 40 χρήστες - 86 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  <><><> Welcome to FACEBOOK <><><>
Κατηγορία: Facebook Chat Κανάλια

facebook NationCHAT

Chat Κανάλι - 7 χρήστες - 84 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  https://www.facebook.com/NationCHAT
Κατηγορία: Facebook Chat Κανάλια

facebook BGirc.com

Chat Κανάλι - 36 χρήστες - 95 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Ïðåäóïðåæäàâàì âè, ÷å óòðå ùå øîôèðàì èçâúíãðàäñêî. Ìîëÿ äà íå íàïóñêàòå íàñåëåíîòî ñè ìÿñòî.
Κατηγορία: Facebook Chat Κανάλια

facebook Rizon

Chat Κανάλι - 5 χρήστες - 96 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Welcome to FaceBook.com
Κατηγορία: Facebook Chat Κανάλια

facebook IRCnet

Chat Κανάλι - 10 χρήστες - 96 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  #facebook
Κατηγορία: Facebook Chat Κανάλια

varna BGirc.com

Chat Κανάλι - 270 χρήστες - 95 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Äîáðå äîøëè â êàíàëà íà ãðàä Âàðíà - ÷àñò îò BGIRC Network. Çà ïðîáëåìè, îïëàêâàíèÿ, ìíåíèÿ ñâúðçàíè ñ êàíàëà - https://varna.wildsurf.bg .. Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå Ôåéñáóê ñòðàíèöàòà íà ìðåæàòà íà àäðåñ https://www.facebook.com/BgIrcNetwork
Κατηγορία: Varna Chat Κανάλια

gyuvetch BGirc.com

Chat Κανάλι - 221 χρήστες - 95 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Äîáðå äîøëè â êàíàë #gyuvetch Óåáñàéò íà ìðåæàòà www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/ https://www.facebook.com/groups/bgirc/

ubuntu-ngo freenode

Chat Κανάλι - 3 χρήστες - 96 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  What is Ubuntu-NGO, ROOT is here | http://daniel.holba.ch/blog/?p=422 | https://wiki.ubuntu.com/NGO |Join https://launchpad.net/~ubuntu-ngo | http://ubuntungo.wordpress.com/2009/11/11/ubuntu-ngo-what-is-it-we-do-again | https://blueprints.launchpad.net/ubuntu/+spec/community-lucid-ngo | Facebook group: http://www.facebook.com/home.php#!/group.php?gid=126648474029896&ref=ts
Κατηγορία: Ubuntu Chat Κανάλια

sssd freenode

Chat Κανάλι - 53 χρήστες - 96 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  SSSD 2.2.2 and 1.16.4 are out! 1.13.4 is the latest LTM release | https://pagure.io/SSSD/sssd/ | FAQ: https://docs.pagure.org/SSSD.sssd/users/faq.html | LWN article: http://lwn.net/Articles/457415/ | Facebook: http://www.facebook.com/SysSecSvcDaemon | Note that most SSSD developers are in EU timezone. If you don't get an answer here, try the sssd-users ML

tumblr (24)   social networking (2)  

<      1       2       3       4       5      >