Chat Αναζήτηση    Chat Κατάλογος    Πληροφορίες σχετικά για το irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Αναζήτηση για κανάλια και να συμμετέχετε σε αυτούς μέσω διαδυκτιακού περιηγητή!

 
Chat Αναζήτηση :  bulgaria
Αποτελέσματα1 - 10 of 21  (0.073 δευτερόλεπτα)

Bulgaria Chat Κανάλια

Κατηγορία:  International  >  Europe  >  Bulgaria
 


Bulgaria BGirc.com

Chat Κανάλι - 325 χρήστες - 139 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  22 ñåïòåìâðè–Äåí íà íåçàâèñèìîñòòà!Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com . Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

Bulgaria ABVNet

Chat Κανάλι - 32 χρήστες - τρέχον θέμα:  UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

Bulgaria FreeUniBG

Chat Κανάλι - 188 χρήστες - 131 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Welcome to #Bulgaria | www.FreeUniBG.eu
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

bulgaria BGirc.org

Chat Κανάλι - 38 χρήστες - 139 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

bulgaria freenode

Chat Κανάλι - 19 χρήστες - 142 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

Bulgaria ZoneBG

Chat Κανάλι - 10 χρήστες - τρέχον θέμα:  Online radio - http://zonebg.eu:8000/live Irc stats: http://stats.zonebg.eu Web chat: http://4at.ZoneBG.eu , http://irc.avanta-bg.net:5000
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

bulgaria Rizon

Chat Κανάλι - 3 χρήστες - 142 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  OnlineDJRadio || Click here to Listen: http://play.onlinedjradio.com:8000/live.m3u || Radio website: http://OnlineDJRadio.com || Current DJ: AutoDJ
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

bulgaria OptiLan

Chat Κανάλι - 125 χρήστες - 127 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  òúðñà 1 ìúäðåö äà ìó çàäàì åäèí âúïðîñ :D
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

bulgaria EFnet

Chat Κανάλι - 5 χρήστες - 142 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  There are two major products to come out of Berkeley: LSD and UNIX
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

fewona Fewona

Chat Κανάλι - 6 χρήστες - 134 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Network site: http://fewona.net | VPS Servers in Sofia,Bulgaria - https://vpsbg.eu/en - stable and affordable :) | Free Shells - http://freeshells.fewona.net | There is no rules about WHEN will get znc/egg after your request, just to let you know, be active, patience and be here thats all!!!

stara zagora (2)   sofia (11)   europa (23)   rousse (5)  

<      1       2       3      >