Chat Αναζήτηση    Chat Κατάλογος    Πληροφορίες σχετικά για το irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Αναζήτηση για κανάλια και να συμμετέχετε σε αυτούς μέσω διαδυκτιακού περιηγητή!

 
Chat Αναζήτηση :  bnc
Αποτελέσματα1 - 10 of 123  (0.055 δευτερόλεπτα)

BNC Chat Κανάλια

Κατηγορία:  Computers  >  Software  >  Bouncers  >  BNC
 

bnc MyCooldude

Chat Κανάλι - 10 χρήστες - 117 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Welcome to the MyCooldude ZNC channel request room, if you want a ZNC account on my IRC network, ask me 'cooldude' if you want one, and i will be more then happy to set you up one, however, i allow my BNC services outside this network, but it requires a charge of $15 a month per network, ask me for more info about this! (NOTE: do NOT part this channel if you have a ZNC)
Κατηγορία: BNC Chat Κανάλια

Bnc IRCLuxe.RU

Chat Κανάλι - 2 χρήστες - 118 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Официальный сервис BNC сети IRCLuxe.RU <> Чтобы получить bnc, оставьте заявку на этом канале с помощью команды +bnc (либо обратитесь на ник Estet).
Κατηγορία: BNC Chat Κανάλια

BNC SA-IRC

Chat Κανάλι - 2 χρήστες - 115 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  San Andreas IRC Network BNC Channel | Legacy BNC Panel: http://bnc.sa-irc.com:15000 | We are unable to supply BNCs at the current time. Please use elitebnc.org panicbnc.net yourbnc.co.uk
Κατηγορία: BNC Chat Κανάλια

bnc WeNet

Chat Κανάλι - 10 χρήστες - τρέχον θέμα:       === [ Êàíàë âûäà÷è BNC àêêàóíòîâ ] === [ ZNC sBNC psyBNC ] === [ Ïðàâèëà âûäà÷è è èñïîëüçîâàíèÿ - !ïðàâèëà ] === ===  
Κατηγορία: BNC Chat Κανάλια

BNC vIRCio

Chat Κανάλι - 6 χρήστες - 110 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  #BNC @ vIRCio - Peça já a sua BNC através do comando /msg vBNC request nick senha - http://bnc.vIRCio.net
Κατηγορία: BNC Chat Κανάλια

bnc DALnet

Chat Κανάλι - 5 χρήστες - 125 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Welcome to #BNC || Open SOP and AOP staff - and we need your support for Psybnc or ZNC for free. Pv Silentman !!
Κατηγορία: BNC Chat Κανάλια

apple WeNet

Chat Κανάλι - 53 χρήστες - τρέχον θέμα:  Äîáðî ïîæàëîâàòü íà íàø êàíàë. Ýòîò êàíàë íå èìååò ÍÈÊÀÊÎÃÎ îòíîøåíèÿ ê êîìïàíèè Apple//Ñòèâ Äæîáñ 1955-2011//. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ BNC-àêêàóíòà ïðî÷èòàéòå ïðàâèëà: !ïðàâèëà.::.Òàêæå Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü è äðóãóþ èíôîðìàöèþ: !õîñòû , !íàñòðîéêà.::.Íàø ñåðâåð irc.erft.ru:6667 .::. web-interface: http://irc.erft.ru
Κατηγορία: Apple Chat Κανάλια

bnc KampungChat

Chat Κανάλι - 117 χρήστες - 118 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Welcome To #BNC | Bouce Network Client
Κατηγορία: BNC Chat Κανάλια

e-bnc QuakeNet

Chat Κανάλι - 8 χρήστες - 125 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  #e-bnc bnc started soon for any bnc request /msg jack help
Κατηγορία: BNC Chat Κανάλια

BNC EuropeIRC

Chat Κανάλι - 2 χρήστες - τρέχον θέμα:  For BNC /q canibal
Κατηγορία: BNC Chat Κανάλια

bouncer (35)   freebnc (8)   shroudbnc (1)   sbnc (14)  

<      1       2       3       4       5      >