Chat Αναζήτηση    Chat Κατάλογος    Πληροφορίες σχετικά για το irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Αναζήτηση για κανάλια και να συμμετέχετε σε αυτούς μέσω διαδυκτιακού περιηγητή!

 
Chat Αναζήτηση :  bash
Αποτελέσματα1 - 10 of 37  (0.069 δευτερόλεπτα)

Bash Chat Κανάλια

Κατηγορίες:  Computers  >  Programming  >  Bash
 Computers  >  Software  >  Command Line  >  Bash
 

bash WeNet

Chat Κανάλι - 13 χρήστες - τρέχον θέμα:  Öèòàòû ñ BaSH.Org.Ru êàæäóþ ìèíóòó! Íà íàøåì êàíàëå Çàïðåùåíû: Ðàçáîðêè, ðàçãîâîðû íå ïî òåìå(îôôòîïèê), ëþáàÿ ðåêëàìà, ôëóä, îñêîðáëåíèå îïåðàòîðîâ êàíàëà. | >> #holidays - Êàíàë ïðàçäíèêîâ è õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ. || Àäðåñ ñòðàíèöû âêîíòàêòå: http://vkontakte.ru/club8278921
Κατηγορία: Bash Chat Κανάλια

bash Libera.Chat

Chat Κανάλι - 815 χρήστες - 118 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  http://mywiki.wooledge.org/BashFAQ | http://mywiki.wooledge.org/BashGuide | http://gnu.org/s/bash/manual | https://wiki.bash-hackers.org/ | http://mywiki.wooledge.org/Quotes | http://www.shellcheck.net/ | https://lists.gnu.org/mailman/listinfo/help-bash | https://git.savannah.gnu.org/cgit/bash.git?h=devel
Κατηγορία: Bash Chat Κανάλια

bash OFTC

Chat Κανάλι - 26 χρήστες - 117 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  [B]ourne [A]gain [Sh]ell: http://bit.ly/1kpSKFc | Common mistakes (check here first): http://bit.ly/1CiXyEV | Execute Bash code online? http://bit.ly/1M7KFWa | Linting? https://is.gd/wZWYrC | Tutorials - simple: http://bit.ly/1pQoefT - advanced: http://bit.ly/1j90IIh
Κατηγορία: Bash Chat Κανάλια

bash freenode

Chat Κανάλι - 122 χρήστες - 118 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Bourne Again Shell | Reference Manual: http://gnu.org/s/bash/manual | Mailing List: https://lists.gnu.org/mailman/listinfo/help-bash
Κατηγορία: Bash Chat Κανάλια

bash-completion OFTC

Chat Κανάλι - 13 χρήστες - 117 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Bash-Completion 1.90 released! | http://bash-completion.alioth.debian.org/ | Contact us at bash-completion-devel@lists.alioth.debian.org !
Κατηγορία: Bash Chat Κανάλια

german-bash.org QuakeNet

Chat Κανάλι - 5 χρήστες - 118 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Willkommen im inoffiziellen Channel von german-bash.org im Quakenet. Wir produzieren keine Zitate, wir mögen sie nur. :)
Κατηγορία: Germany Bash Chat Κανάλια

bash-it OFTC

Chat Κανάλι - 2 χρήστες - 117 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  github.com/bash-it/bash-it support and social channel || Ping cornfeedhobo for help
Κατηγορία: Bash Chat Κανάλια

german-bash.org euIRC

Chat Κανάλι - 15 χρήστες - 109 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Der offizielle Channel von german-bash.org
Κατηγορία: Germany Bash Chat Κανάλια

bash Undernet

Chat Κανάλι - 78 χρήστες - 117 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Welcome To Channel !! If Have Access And Dont Wanna Stay Please Give /msg x remuser ( For Voice give /hop )
Κατηγορία: Bash Chat Κανάλια

BowlAfterBowl ZeroNode

Chat Κανάλι - 29 χρήστες - 91 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  NOW PLAYING: Nick the Rat birthday bash *LIVE* https://nicktherat.com | Bowl After Bowl TUESDAYS AFTER DH UNPLUGGED ~ 9PM Central US | https://bowlafterbowl.com | This week's #FTIE: "First Time I Ever kissed someone romantically." | VOICEMAIL: (816) 607-3663 | LISTEN LIVE: http://stream.bowlafterbowl.com:8000/bowlafterbowl

programming (159)   falcon (7)   programmers (15)   pypy (4)  

<      1       2       3       4      >