Chat Αναζήτηση    Chat Κατάλογος    Πληροφορίες σχετικά για το irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Αναζήτηση για κανάλια και να συμμετέχετε σε αυτούς μέσω διαδυκτιακού περιηγητή!

 
Chat Αναζήτηση :  bash
Αποτελέσματα1 - 10 of 46  (0.077 δευτερόλεπτα)

Bash Chat Κανάλια

Κατηγορίες:  Computers  >  Programming  >  Bash
 Computers  >  Software  >  Command Line  >  Bash
 

bash WeNet

Chat Κανάλι - 13 χρήστες - τρέχον θέμα:  Öèòàòû ñ BaSH.Org.Ru êàæäóþ ìèíóòó! Íà íàøåì êàíàëå Çàïðåùåíû: Ðàçáîðêè, ðàçãîâîðû íå ïî òåìå(îôôòîïèê), ëþáàÿ ðåêëàìà, ôëóä, îñêîðáëåíèå îïåðàòîðîâ êàíàëà. | >> #holidays - Êàíàë ïðàçäíèêîâ è õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ. || Àäðåñ ñòðàíèöû âêîíòàêòå: http://vkontakte.ru/club8278921
Κατηγορία: Bash Chat Κανάλια

bash freenode

Chat Κανάλι - 994 χρήστες - 89 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  http://mywiki.wooledge.org/BashFAQ | http://mywiki.wooledge.org/BashGuide | http://gnu.org/s/bash/manual | https://wiki.bash-hackers.org/ | http://mywiki.wooledge.org/Quotes | http://www.shellcheck.net/ | https://lists.gnu.org/mailman/listinfo/help-bash | https://git.savannah.gnu.org/cgit/bash.git?h=devel
Κατηγορία: Bash Chat Κανάλια

bash OFTC

Chat Κανάλι - 16 χρήστες - 89 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  [B]ourne [A]gain [Sh]ell: http://bit.ly/1kpSKFc | Common mistakes (check here first): http://bit.ly/1CiXyEV | Execute Bash code online? http://bit.ly/1M7KFWa | Linting? https://is.gd/wZWYrC | Tutorials - simple: http://bit.ly/1pQoefT - advanced: http://bit.ly/1j90IIh
Κατηγορία: Bash Chat Κανάλια

#bash-de freenode

Chat Κανάλι - 10 χρήστες - 89 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Deutschsprachiger bash (Bourne-again Shell) Channel | HOWTOs: http://bit.ly/bash-start + http://tldp.org/LDP/abs/html/ | http://bit.ly/NUTZE_einen_PasteBin_Service | http://bit.ly/check_your_script | http://j.mp/run_bash_online | Offtopic: ibash, german-bash, bash.org
Κατηγορία: Bash Germany Chat Κανάλια

bash-completion OFTC

Chat Κανάλι - 16 χρήστες - 89 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Bash-Completion 1.90 released! | http://bash-completion.alioth.debian.org/ | Contact us at bash-completion-devel@lists.alioth.debian.org !
Κατηγορία: Bash Chat Κανάλια

german-bash.org QuakeNet

Chat Κανάλι - 7 χρήστες - 89 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Willkommen im inoffiziellen Channel von german-bash.org im Quakenet. Wir produzieren keine Zitate, wir mögen sie nur. :)
Κατηγορία: Germany Bash Chat Κανάλια

#bash-fr freenode

Chat Κανάλι - 3 χρήστες - 89 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Canal fr d'aide à propos du shell bash et des commandes Unix de base | ceci n'est pas le canal de BashFR/DTC
Κατηγορία: Bash France Chat Κανάλια

bash.hu freenode

Chat Κανάλι - 3 χρήστες - 89 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  just beat it :: http://bash.hu :: http://blog.bash.hu/ ::
Κατηγορία: Bash Hungary Chat Κανάλια

german-bash.org euIRC

Chat Κανάλι - 17 χρήστες - 84 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Der offizielle Channel von german-bash.org
Κατηγορία: Germany Bash Chat Κανάλια

#bash-es freenode

Chat Κανάλι - 4 χρήστες - 89 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα:  Soporte de GNU bash en español
Κατηγορία: Bash Chat Κανάλια

scripting (58)   programming (176)   ada (19)   pascal (2)  

<      1       2       3       4       5      >