Chat Αναζήτηση    Chat Κατάλογος    Πληροφορίες σχετικά για το irc2go
irc2go
Online Chat

Internet Webchat: bgdns FreeUniBG

Chat Κανάλι - 47 χρήστες - 60 λεπτά πρίν - γνωστή από 2017-05-31 - τρέχον θέμα:  Bulgarian Domain Name Service - Àêî èìàòå íÿêàêâè âúïðîñè,​ ñâúðçàíè ñ DNS óñëóãàòà - ïèòàéòå

Κατηγορία:  Media  >  Internet  >  DNS

Webchat
(Browser + Java)
Appchat
(irc:// + App)
Παρακαλώ επιλέξτε ένα ψευδώνυμο και πατήστε 'Συνέχεια' για να δυνδεθείτε με το δίκτυο συνομιλίας και να ενταχθείτε στο κανάλι!
Chat Κανάλι:
Ψευδώνυμο: