Chat Αναζήτηση    Chat Κατάλογος    Πληροφορίες σχετικά για το irc2go
irc2go
Online Chat

BNC Webchat: BNC DALNet.RU

Chat Κανάλι - 2 χρήστες - 98 λεπτά πρίν - γνωστή από 2014-11-20 - τρέχον θέμα:  Ðàçäà÷à BNC-àêêàóíòîâ.​ Ïðàâèëà âûäà÷è àêêàóíòà: !óñëîâèÿ |​ Ïîìîùü ïî êîìàíäàì BNC: !help |​ Ñïèñîê äîñòóïíûõ õîñòîâ: !õîñò |​ Çàÿâêà íà áíö: http:/​/​bnc.​alala.​ru/​feedback.​html |​ Web: http:/​/​fatality.​me/​sbnciface/​

Κατηγορία:  Computers  >  Software  >  Bouncers  >  BNC

Webchat
(Browser + Java)
Appchat
(irc:// + App)
Παρακαλώ επιλέξτε ένα ψευδώνυμο και πατήστε 'Συνέχεια' για να δυνδεθείτε με το δίκτυο συνομιλίας και να ενταχθείτε στο κανάλι!
Chat Κανάλι:
Ψευδώνυμο: