Chat Αναζήτηση    Chat Κατάλογος    Πληροφορίες σχετικά για το irc2go
Κατηγορία:  International  >  Europe  >  Bulgaria
irc2go
Online Chat

Webchat: Bulgaria BGirc.com

Chat Κανάλι - 168 χρήστες - 109 λεπτά πρίν - γνωστή από 2018-07-29 - τρέχον θέμα:  • • • BGIRC Network Âè ïîæåëàâà Âåñåëè Ïðàçíèöè! • • • Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com. Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Webchat
(Browser + Java)
Appchat
(irc:// + App)
Παρακαλώ επιλέξτε ένα ψευδώνυμο και πατήστε 'Συνέχεια' για να δυνδεθείτε με το δίκτυο συνομιλίας και να ενταχθείτε στο κανάλι!
Chat Κανάλι:
Ψευδώνυμο:

Chat Κατάλογος:    Internet Chat    Games Chat    Apple Chat    Skype Chat    Computer Chat    Windows Chat    Linux Chat    iPhone Chat    . . .