Chat Αναζήτηση    Chat Κατάλογος    Πληροφορίες σχετικά για το irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Αναζήτηση για κανάλια και να συμμετέχετε σε αυτούς μέσω διαδυκτιακού περιηγητή!
 
Chat Αναζήτηση :  windows 8
Αποτελέσματα41 - 50 of 149  (0.057 δευτερόλεπτα)*

Windows 8 Chat Κανάλια

Κατηγορία:  Computers  >  Operating Systems  >  Microsoft Windows  >  Windows 8
 


windows DALnet

Chat Κανάλι - 12 χρήστες - 65 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: We now return to our regularly scheduled idling, which is already in progress!
Κατηγορία: Microsoft Windows Chat Κανάλια

truecrypt freenode

Chat Κανάλι - 26 χρήστες - 65 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: TrueCrypt development is halted. || 7.1a (last full version) available at truecrypt.ch || <Windows>> || VeraCrypt and CipherShed based on TrueCrypt || LibreCrypt based on FreeOTFE || ProxyCrypt via ImDisk || DiskCryptor based on DriveCrypt || Aloaha Crypt Disk is another TrueCrypt fork.
Κατηγορία: Cryptography Chat Κανάλια

Belene FreeUniBG

Chat Κανάλι - 54 χρήστες - 57 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Äîáðå ñòå íè äîøëè íà ãîñòè,èìàìå ñè è ñàéò íà êàíàëà " http://belene.net/" ,çà ïðîáëåìè èëè ðàäîñòíè íåùà,ìîëÿ îáúðíåòå ñå êúì îïåðàòîðèòå íà êàíàëà ! (AKO NE CHETETE TEKSTA SI SMENETE ENCODINGA NA WINDOWS-1251)

snorenotify freenode

Chat Κανάλι - 5 χρήστες - 65 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Available since January http://download.kde.org/stable/snorenotify/0.7.0/src/snorenotify-0.7.0.tar.xz.mirrorlist | Snorenotify is a multi platform Qt notification framework. Using a plugin system it is possible to create notifications with many different notification systems on Windows, Mac OS and Unix and mobile Devices.

windows.pl IRCnet

Chat Κανάλι - 22 χρήστες - 65 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: https://www.youtube.com/watch?v=4FtJsNEtXYs wakacje idom
Κατηγορία: Microsoft Windows Poland Chat Κανάλια

unlimited freenode

Chat Κανάλι - 6 χρήστες - 65 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: http://unlimited.io | JuopunutBear & DirtyRacun support | We will not help with RUUing, HTC Dev Unlock & Root | Windows is not supported | Guest nicks not allowed | NO PM'ing without asking, Do NOT ask for ETAs or future plans, NO off-topic convo's | NEVER paste to channel - use pastebin: Type !info pastebin

windowsXP DALnet

Chat Κανάλι - 3 χρήστες - 65 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: If you want help with Windows XP, any other Windows version or computer issues, describe the problem or what you need. If anyone here and can help they usually will. You may wish to join #Windows7 or #Windows10 instead. Please be patient in waiting for a response; don't ask to ask, just ask.
Κατηγορία: Windows XP Chat Κανάλια

marble freenode

Chat Κανάλι - 16 χρήστες - 65 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Marble, your Virtual Globe and World Atlas. http://marble.kde.org | Available for Linux, Android, Windows and Mac: http://marble.kde.org/install.php | Dev Info: http://marble.kde.org/dev-intro.php | Nobody around to answer your question? Please write to the mailing list marble-devel@kde.org

unix CaffieNET

Chat Κανάλι - 3 χρήστες - 61 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: This channel is about UNIX, Linux, Mac OS X, BSD, and so on! | K3fka: ....why is compiling shex causing windows to retain 3000 processes | http://bobandgeorge.com/comics/archives/rick/0082.gif | If you want privacy, don't tell everyone everything about yourself on social media!
Κατηγορία: UNIX Chat Κανάλια

windows support (16)   windows 7 (150)   windows 2008 (2)   windows (148)  

<      3       4       5       6       7      >   
 


Chat Κατάλογος:    Microsoft Windows Chat    Windows 10 Chat    Windows 2000 Chat    Windows 2003 Chat    Windows 2008 Chat    Windows 7 Chat    Windows 95 Chat    Windows 98 Chat    Windows Mobile Chat    Windows Vista Chat    Windows XP Chat    . . .