Chat Αναζήτηση    Chat Κατάλογος    Πληροφορίες σχετικά για το irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Αναζήτηση για κανάλια και να συμμετέχετε σε αυτούς μέσω διαδυκτιακού περιηγητή!
 
Chat Αναζήτηση :  windows 7
Αποτελέσματα41 - 50 of 146  (0.079 δευτερόλεπτα)*

Windows 7 Chat Κανάλια

Κατηγορία:  Computers  >  Operating Systems  >  Microsoft Windows  >  Windows 7
 


windows DALnet

Chat Κανάλι - 11 χρήστες - 154 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: We now return to our regularly scheduled idling, which is already in progress!
Κατηγορία: Microsoft Windows Chat Κανάλια

truecrypt freenode

Chat Κανάλι - 26 χρήστες - 154 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: TrueCrypt development is halted. || 7.1a (last full version) available at truecrypt.ch || <Windows>> || VeraCrypt and CipherShed based on TrueCrypt || LibreCrypt based on FreeOTFE || ProxyCrypt via ImDisk || DiskCryptor based on DriveCrypt || Aloaha Crypt Disk is another TrueCrypt fork.
Κατηγορία: Cryptography Chat Κανάλια

Belene FreeUniBG

Chat Κανάλι - 46 χρήστες - 146 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Äîáðå ñòå íè äîøëè íà ãîñòè,èìàìå ñè è ñàéò íà êàíàëà " http://belene.net/" ,çà ïðîáëåìè èëè ðàäîñòíè íåùà,ìîëÿ îáúðíåòå ñå êúì îïåðàòîðèòå íà êàíàëà ! (AKO NE CHETETE TEKSTA SI SMENETE ENCODINGA NA WINDOWS-1251)

snorenotify freenode

Chat Κανάλι - 4 χρήστες - 154 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Available since January http://download.kde.org/stable/snorenotify/0.7.0/src/snorenotify-0.7.0.tar.xz.mirrorlist | Snorenotify is a multi platform Qt notification framework. Using a plugin system it is possible to create notifications with many different notification systems on Windows, Mac OS and Unix and mobile Devices.

windows.pl IRCnet

Chat Κανάλι - 25 χρήστες - 154 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: https://www.youtube.com/watch?v=4FtJsNEtXYs wakacje idom
Κατηγορία: Microsoft Windows Poland Chat Κανάλια

unlimited freenode

Chat Κανάλι - 6 χρήστες - 154 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: http://unlimited.io | JuopunutBear & DirtyRacun support | We will not help with RUUing, HTC Dev Unlock & Root | Windows is not supported | Guest nicks not allowed | NO PM'ing without asking, Do NOT ask for ETAs or future plans, NO off-topic convo's | NEVER paste to channel - use pastebin: Type !info pastebin

OpSec AnonNet

Chat Κανάλι - 2 χρήστες - τρέχον θέμα: This channel is for OPSEC (operational security), not an OP for anonymous and NOT for the weak. Come here for OPSEC help and discussion || Don't even bother with Windows or Mac here || Fucking read the rules: https://bpaste.net/raw/8638588e0ea1 || Must watch: https://youtu.be/9XaYdCdwiWU || use OTR

#windows-social freenode

Chat Κανάλι - 3 χρήστες - 154 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Not currently in use; you might try ##defocus
Κατηγορία: Microsoft Windows Chat Κανάλια

marble freenode

Chat Κανάλι - 14 χρήστες - 154 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Marble, your Virtual Globe and World Atlas. http://marble.kde.org | Available for Linux, Android, Windows and Mac: http://marble.kde.org/install.php | Dev Info: http://marble.kde.org/dev-intro.php | Nobody around to answer your question? Please write to the mailing list marble-devel@kde.org

microsoft windows (10)   windows 8 (145)   windows 2000 (1)   windows server (12)  

<      3       4       5       6       7      >   
 


Chat Κατάλογος:    Microsoft Windows Chat    Windows 10 Chat    Windows 2000 Chat    Windows 2003 Chat    Windows 2008 Chat    Windows 8 Chat    Windows 95 Chat    Windows 98 Chat    Windows Mobile Chat    Windows Vista Chat    Windows XP Chat    . . .