Chat Αναζήτηση    Chat Κατάλογος    Πληροφορίες σχετικά για το irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Αναζήτηση για κανάλια και να συμμετέχετε σε αυτούς μέσω διαδυκτιακού περιηγητή!
 
Chat Αναζήτηση :  windows 7
Αποτελέσματα41 - 50 of 152  (0.069 δευτερόλεπτα)

Windows 7 Chat Κανάλια

Κατηγορία:  Computers  >  Operating Systems  >  Microsoft Windows  >  Windows 7
 


htc-evo-4g-lte freenode

Chat Κανάλι - 7 χρήστες - 111 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Welcome to Windows 101 - Learn DOS commands here! | #htc-dev gogogo! | S-OFF: http://tinyw.in/PqF6 | XDA: http://tinyw.in/gt7Y | TWRP: http://tinyw.in/rJqa | CM11: http://tinyw.in/6POM | CM10.2: http://tinyw.in/9yac Gapps: http://d-h.st/SJu | Firmware: http://tinyw.in/cRCf | Jewel: http://goo.gl/rqPne | Omni: http://d-h.st/vs1 (all) |
Κατηγορία: HTC Chat Κανάλια

ipv6-ru freenode

Chat Κανάλι - 18 χρήστες - 111 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: https://version6.ru/ || UTF-8! Not KOI8, not windows-1251! || ?? ???????????, ????? ?? ????????. ????? ????????, ???? ?????? ???????? ? ??? ???????. ??? ????????? ????? ? ??? ? ???. ? ???????: ??????????? ??????.
Κατηγορία: IPv6 Russia Chat Κανάλια

belene FreeUniBG

Chat Κανάλι - 85 χρήστες - 102 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Äîáðå ñòå íè äîøëè íà ãîñòè,èìàìå ñè è ñàéò íà êàíàëà " http://belene.net/" ,çà ïðîáëåìè èëè ðàäîñòíè íåùà,ìîëÿ îáúðíåòå ñå êúì îïåðàòîðèòå íà êàíàëà ! (AKO NE CHETETE TEKSTA SI SMENETE ENCODINGA NA WINDOWS-1251)

windows DALnet

Chat Κανάλι - 14 χρήστες - 111 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: We now return to our regularly scheduled idling, which is already in progress!
Κατηγορία: Microsoft Windows Chat Κανάλια

nightly Mozilla

Chat Κανάλι - 166 χρήστες - 97 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Nightly community − Get involved https://wiki.mozilla.org/Nightly - Download: https://nightly.mozilla.org − https://blog.nightly.mozilla.org/2017/06/07/using-mozregression-on-windows/ - Add nightly-community to the keywords field of your bugs! || http://logs.glob.uno/?c=nightly

truecrypt freenode

Chat Κανάλι - 27 χρήστες - 111 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: TrueCrypt development is halted. || 7.1a (last full version) available at truecrypt.ch || <Windows>> || VeraCrypt and CipherShed based on TrueCrypt || LibreCrypt based on FreeOTFE || ProxyCrypt via ImDisk || DiskCryptor based on DriveCrypt || Aloaha Crypt Disk is another TrueCrypt fork.
Κατηγορία: Cryptography Chat Κανάλια

snorenotify freenode

Chat Κανάλι - 4 χρήστες - 111 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Available since January http://download.kde.org/stable/snorenotify/0.7.0/src/snorenotify-0.7.0.tar.xz.mirrorlist | Snorenotify is a multi platform Qt notification framework. Using a plugin system it is possible to create notifications with many different notification systems on Windows, Mac OS and Unix and mobile Devices.

win31 freenode

Chat Κανάλι - 26 χρήστες - 111 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Welcome to #Win31. Windows 3.x, DOS and compatible hardware chat. | https://hackaday.com/2018/05/15/windows-for-workgroups-3-11-in-2018/ | Best place to hide money? Windows Millennium Edition CD Case in my stacks of CD's :3 | but can it burn crysis? | Rules: http://goo.gl/xCsJMa

GoraKviz GeekShed

Chat Κανάλι - 2 χρήστες - 102 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: * Winamp, iTunes https://control.internet-radio.com:2199/tunein/radioselamgora.pls* Windows Media Player https://control.internet-radio.com:2199/tunein/radioselamgora.asx* Real Player https://control.internet-radio.com:2199/tunein/radioselamgora.ram* QuickTime https://control.internet-radio.com:219

unlimited freenode

Chat Κανάλι - 5 χρήστες - 111 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: http://unlimited.io | JuopunutBear & DirtyRacun support | We will not help with RUUing, HTC Dev Unlock & Root | Windows is not supported | Guest nicks not allowed | NO PM'ing without asking, Do NOT ask for ETAs or future plans, NO off-topic convo's | NEVER paste to channel - use pastebin: Type !info pastebin

windows help (22)   microsoft windows (12)   windows (150)   windows support (17)  

<      3       4       5       6       7      >   
 


Chat Κατάλογος:    Microsoft Windows Chat    Windows 10 Chat    Windows 2000 Chat    Windows 2003 Chat    Windows 2008 Chat    Windows 8 Chat    Windows 95 Chat    Windows 98 Chat    Windows Mobile Chat    Windows Vista Chat    Windows XP Chat    . . .