Chat Αναζήτηση    Chat Κατάλογος    Πληροφορίες σχετικά για το irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Αναζήτηση για κανάλια και να συμμετέχετε σε αυτούς μέσω διαδυκτιακού περιηγητή!

 
Chat Αναζήτηση :  windows 7
Αποτελέσματα41 - 50 of 134  (0.086 δευτερόλεπτα)*

Windows 7 Chat Κανάλια

Κατηγορία:  Computers  >  Operating Systems  >  Microsoft Windows  >  Windows 7
 

ipv6-ru freenode

Chat Κανάλι - 15 χρήστες - τρέχον θέμα: https://version6.ru/ || UTF-8! Not KOI8, not windows-1251! || ?? ???????????, ????? ?? ????????. ????? ????????, ???? ?????? ???????? ? ??? ???????. ??? ????????? ????? ? ??? ? ???. ? ???????: ??????????? ??????.
Κατηγορία: IPv6 Russia Chat Κανάλια

Belene FreeUniBG

Chat Κανάλι - 83 χρήστες - τρέχον θέμα: Äîáðå ñòå íè äîøëè íà ãîñòè,èìàìå ñè è ñàéò íà êàíàëà " http://belene.net/" ,çà ïðîáëåìè èëè ðàäîñòíè íåùà,ìîëÿ îáúðíåòå ñå êúì îïåðàòîðèòå íà êàíàëà ! (AKO NE CHETETE TEKSTA SI SMENETE ENCODINGA NA WINDOWS-1251)

gridcoin-help Snoonet

Chat Κανάλι - 2 χρήστες - τρέχον θέμα: [GRC] Welcome to Gridcoin's Offical Un-Offical Help Channel!!! The current gridcoinresearchd clients are v4.0.0.0 for Windows & v4.0.0.0 for *nix| Rewarding BOINC Contribution's | A Homepage @ https://www.gridcoin.us & Source Code is availiable @ https://github.com/gridcoin/Gridcoin-Research

truecrypt freenode

Chat Κανάλι - 14 χρήστες - τρέχον θέμα: TrueCrypt development is halted. || 7.1a (last full version) available at truecrypt.ch || <Windows>> || VeraCrypt and CipherShed based on TrueCrypt || LibreCrypt based on FreeOTFE || ProxyCrypt via ImDisk || DiskCryptor based on DriveCrypt || Aloaha Crypt Disk is another TrueCrypt fork.
Κατηγορία: Cryptography Chat Κανάλια

snorenotify freenode

Chat Κανάλι - 4 χρήστες - τρέχον θέμα: Available since January http://download.kde.org/stable/snorenotify/0.7.0/src/snorenotify-0.7.0.tar.xz.mirrorlist | Snorenotify is a multi platform Qt notification framework. Using a plugin system it is possible to create notifications with many different notification systems on Windows, Mac OS and Unix and mobile Devices.

unlimited freenode

Chat Κανάλι - 5 χρήστες - τρέχον θέμα: http://unlimited.io | JuopunutBear & DirtyRacun support | We will not help with RUUing, HTC Dev Unlock & Root | Windows is not supported | Guest nicks not allowed | NO PM'ing without asking, Do NOT ask for ETAs or future plans, NO off-topic convo's | NEVER paste to channel - use pastebin: Type !info pastebin

win31 freenode

Chat Κανάλι - 24 χρήστες - τρέχον θέμα: Welcome to #Win31. Windows 3.x, DOS and compatible hardware chat. | https://hackaday.com/2018/05/15/windows-for-workgroups-3-11-in-2018/ | Best place to hide money? Windows Millennium Edition CD Case in my stacks of CD's :3 | mozzerella firewolf | Rules: http://goo.gl/xCsJMa

Win8 DALnet

Chat Κανάλι - 2 χρήστες - τρέχον θέμα: State your question or problem and wait for an answer. http://windows.microsoft.com/en-US/windows-8/faq Join #WindowsXP or #Windows7 for a faster reply.
Κατηγορία: Windows 8 Chat Κανάλια

keepassxc freenode

Chat Κανάλι - 78 χρήστες - τρέχον θέμα: Current Release: 2.3.4 https://keepassxc.org/download || KeePassXC is a community fork of KeePassX, the cross-platform port of KeePass for Windows. || Website: https://keepassxc.org || Source Code: https://git.io/keepassxc || Report issues at: https://git.io/keepassxc_issues

windows server (11)   windows 95 (5)   windows (132)   windows support (13)  

<      3       4       5       6       7      >