Chat Αναζήτηση    Chat Κατάλογος    Πληροφορίες σχετικά για το irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Αναζήτηση για κανάλια και να συμμετέχετε σε αυτούς μέσω διαδυκτιακού περιηγητή!
 
Chat Αναζήτηση :  windows
Αποτελέσματα31 - 40 of 148  (0.074 δευτερόλεπτα)

Windows Chat Κανάλια

Κατηγορία:  Computers  >  Operating Systems  >  Microsoft Windows  >  Windows
 


xamarin freenode

Chat Κανάλι - 26 χρήστες - 68 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Welcome to #Xamarin, native iOS, Android, and Windows apps. https://xamarin.com/ | Recent News: https://blog.xamarin.com | http://hastebin.com/ | Xamarin employees MSG Trioxin for ops | Stick around so it can grow :) | We're linked to the Slack chat. Messages you post will be seen by people who join after your msg has been posted. Be patient ;)

gridcoin-help Snoonet

Chat Κανάλι - 2 χρήστες - 50 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: [GRC] Welcome to Gridcoin's Offical Un-Offical Help Channel!!! The current gridcoinresearchd clients are v3.7.10.0-unk for Windows & vv3.7.10.0-g250d96a5c for *nix | Rewarding BOINC Contribution's | A Homepage @ https://www.gridcoin.us & Source Code is availiable @ https://github.com/gridcoin/Gridcoin-Research

xbmc-dev freenode

Chat Κανάλι - 3 χρήστες - 68 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Official XBMC development channel. For end-user support including Windows specific support, /join #xbmc. For Linux specific support, /join #xbmc-linux. For OSX specific support, /join #xbmc-osx. For PVR feature support, /join #xbmc-pvr. We also have a dedicated section for development in the forums http://forum.xbmc.org/forumdisplay.php?fid=93.
Κατηγορία: Kodi Development Chat Κανάλια

famitracker EsperNet

Chat Κανάλι - 23 χρήστες - 61 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: FamiTracker: NES/Famicom music editor for Windows ~ http://famitracker.com/ ~ Beta preview version 0.5 http://forums.famitracker.com/viewtopic.php?f=4&t=173 ~ Latest stable version 0.4.6 http://famitracker.com/files/FamiTracker-v0.4.6.zip ~ New phpBB forums! http://forums.famitracker.com/ ~ Discord: https://discord.gg/dwVzVWD (unofficial)

htc-evo-4g-lte freenode

Chat Κανάλι - 7 χρήστες - 68 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Welcome to Windows 101 - Learn DOS commands here! | #htc-dev gogogo! | S-OFF: http://tinyw.in/PqF6 | XDA: http://tinyw.in/gt7Y | TWRP: http://tinyw.in/rJqa | CM11: http://tinyw.in/6POM | CM10.2: http://tinyw.in/9yac Gapps: http://d-h.st/SJu | Firmware: http://tinyw.in/cRCf | Jewel: http://goo.gl/rqPne | Omni: http://d-h.st/vs1 (all) |
Κατηγορία: HTC Chat Κανάλια

ipv6-ru freenode

Chat Κανάλι - 19 χρήστες - 68 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: https://version6.ru/ || UTF-8! Not KOI8, not windows-1251! || ?? ???????????, ????? ?? ????????. ????? ????????, ???? ?????? ???????? ? ??? ???????. ??? ????????? ????? ? ??? ? ???. ? ???????: ??????????? ??????.
Κατηγορία: IPv6 Russia Chat Κανάλια

Powershell freenode

Chat Κανάλι - 249 χρήστες - 68 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: #PowerShell is our slack bridgebot | Join the Windows PowerShell group on Slack http://bit.ly/psslack or http://slack.poshcode.org, or Discord https://discordapp.com/invite/AtzXnJM | Remember http://bit.ly/meta-be-nice | Please paste code on http://gist.github.com or https://floobits.com/PoshCode/PowerShell.Slack.com/
Κατηγορία: Command Line Chat Κανάλια

belene FreeUniBG

Chat Κανάλι - 77 χρήστες - 59 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Äîáðå ñòå íè äîøëè íà ãîñòè,èìàìå ñè è ñàéò íà êàíàëà " http://belene.net/" ,çà ïðîáëåìè èëè ðàäîñòíè íåùà,ìîëÿ îáúðíåòå ñå êúì îïåðàòîðèòå íà êàíàëà ! (AKO NE CHETETE TEKSTA SI SMENETE ENCODINGA NA WINDOWS-1251)

nightly Mozilla

Chat Κανάλι - 169 χρήστες - 54 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Nightly community − Get involved https://wiki.mozilla.org/Nightly - Download: https://nightly.mozilla.org − https://blog.nightly.mozilla.org/2017/06/07/using-mozregression-on-windows/ - Add nightly-community to the keywords field of your bugs! || http://logs.glob.uno/?c=nightly

truecrypt freenode

Chat Κανάλι - 26 χρήστες - 68 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: TrueCrypt development is halted. || 7.1a (last full version) available at truecrypt.ch || <Windows>> || VeraCrypt and CipherShed based on TrueCrypt || LibreCrypt based on FreeOTFE || ProxyCrypt via ImDisk || DiskCryptor based on DriveCrypt || Aloaha Crypt Disk is another TrueCrypt fork.
Κατηγορία: Cryptography Chat Κανάλια

windows vista (7)   windows 2008 (2)   windows 2000 (1)   windows support (17)  

<      2       3       4       5       6      >   
 


Chat Κατάλογος:    Operating Systems Chat    AIX Chat    BeOS Chat    BSD Chat    FreeBSD Chat    FreeDOS Chat    FreeNAS Chat    GNU Chat    Google Android Chat    HPUX Chat    Illumos Chat    iOS Chat    KnightOS Chat    Linux Chat    Mac OS Chat    MeeGo Chat    . . .