Chat Αναζήτηση    Chat Κατάλογος    Πληροφορίες σχετικά για το irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Αναζήτηση για κανάλια και να συμμετέχετε σε αυτούς μέσω διαδυκτιακού περιηγητή!
 
Chat Αναζήτηση :  vidin
Αποτελέσματα1 - 3 of 3  (0.049 δευτερόλεπτα)*

Vidin Chat Κανάλια

Κατηγορία:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Vidin
 


Vidin FreeUniBG

Chat Κανάλι - 2 χρήστες - 96 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Äà ïèøåø íà Áúëãàðñêè åçèê ñ Ëàòèíñêè áóêâè å âñå åäíî äà ïèøåø ñ ëàéíà ïî ñòåíàòà! ×åòå ñå,íî íå å ïðèÿòíî! / http://web.net-surf.eu /
Κατηγορία: Vidin Chat Κανάλια

vidin UniBG

Chat Κανάλι - 7 χρήστες - 85 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: ={ Web Flash Chat - http://web.net-surf.eu  | WebChat for Tablets and Mobile http://webchat.net-surf.eu:9090 }=
Κατηγορία: Vidin Chat Κανάλια

vidin BgIRC

Chat Κανάλι - 10 χρήστες - 101 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Δεν υπάρχει θέμα
Κατηγορία: Vidin Chat Κανάλια

burgas (6)   razgrad (1)   bg (7)   velingrad (1)   bulgaria (32)   bulgarian (7)  Bulgaria Chat Κανάλια

refugia.bulgaria Rizon

Chat Κανάλι - 15 χρήστες - 102 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: E-Sim Refugia Official Bulgarian Channel /// CP : Toni Kroos / God of Bulgaria : Reallist /// Trade: #rtrade --- Support: #e-sim.refugia.support : /// https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/15726210_1416642581681116_249579904399433405_n.jpg?oh=08524913a7a7817f888e65d309393299&oe=58DB182C
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια


Bulgaria ABVNet

Chat Κανάλι - 224 χρήστες - 102 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: ×åñòèò ðîæäåí äåí, Kiril!!! Áúäè æèâ è çäðàâ, òâúðä, ïðàâ è êîðàâ! Íàçäðàâå!!!Äîáðå äîøëè!!! Ïîñåòåòå íàøèÿ îôèöèàëåí ñàéò --> https://abvnet.org è íàøèÿ îôèöèàëåí ôîðóì --> https://forum.abvnet.org :)
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

bulgaria freenode

Chat Κανάλι - 18 χρήστες - 102 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: OpenBGLab (City Plovdiv IRC #openbglab URL http://openbglab.org/) | InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

bulgaria ShakeIT

Chat Κανάλι - 63 χρήστες - 88 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Welcome to #Bulgaria ! Webchat: http://go.4at.info/ & http://irc.ssi.bg/
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

bulgaria BgIRC

Chat Κανάλι - 39 χρήστες - 101 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

euriona-bulgaria Rizon

Chat Κανάλι - 7 χρήστες - 102 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Official channel of Bulgaria in eSim server EURIONA
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

Bulgaria Undernet

Chat Κανάλι - 3 χρήστες - 102 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Dobre doshli v #Bulgaria
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

primerabg Rizon

Chat Κανάλι - 15 χρήστες - 102 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: E-Sim Primera Official Bulgarian Channel /// CP: Great Demon - vCP: JohnyJ - MoFA/МоЕ: DreamBreaker /// Trade: #strade --- Support: #e-sim.primera.support --- Ethnica: #ethnica.bulgaria --- Refugia: #refugia.bulgaria /// https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/15726210_1416642581681116_249579904399433405_n.jpg?oh=08524913a7a7817f888e65d309393299&oe=58DB182C


eu (23)   europe (58)   sliven (3)   rousse (5)  

<   1    2    3    4    >