Chat Αναζήτηση    Chat Κατάλογος    Πληροφορίες σχετικά για το irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Αναζήτηση για κανάλια και να συμμετέχετε σε αυτούς μέσω διαδυκτιακού περιηγητή!

 
Chat Αναζήτηση :  vidin
Αποτελέσματα1 - 3 of 3  (0.075 δευτερόλεπτα)

Vidin Chat Κανάλια

Κατηγορία:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Vidin
 

vidin UniBG

Chat Κανάλι - 7 χρήστες - τρέχον θέμα: Welcome to #Vidin and have a nice chat !!! WEB Chat's : http://web.net-surf.eu - Flash / http://webchat.net-surf.eu - qweb / http://net-surf.eu:7778 - kiwi /
Κατηγορία: Vidin Chat Κανάλια

Vidin FreeUniBG

Chat Κανάλι - 2 χρήστες - τρέχον θέμα: Äà ïèøåø íà Áúëãàðñêè åçèê ñ Ëàòèíñêè áóêâè å âñå åäíî äà ïèøåø ñ ëàéíà ïî ñòåíàòà! ×åòå ñå,íî íå å ïðèÿòíî! / http://web.net-surf.eu /
Κατηγορία: Vidin Chat Κανάλια

vidin Undernet

Chat Κανάλι - 2 χρήστες - τρέχον θέμα: Δεν υπάρχει θέμα
Κατηγορία: Vidin Chat Κανάλια

blagoevgrad (1)   bulgarian (5)   bulgaria (20)   bg (48)  Bulgaria Chat Κανάλια

Bulgaria BGirc.com

Chat Κανάλι - 377 χρήστες - τρέχον θέμα: • • • BGIRC Network Âè ïîæåëàâà Âåñåëè Ïðàçíèöè! • • • Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com. Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

Bulgaria ABVNet

Chat Κανάλι - 32 χρήστες - τρέχον θέμα: UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

bulgaria BGirc.org

Chat Κανάλι - 39 χρήστες - τρέχον θέμα: Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

bulgaria freenode

Chat Κανάλι - 22 χρήστες - τρέχον θέμα: InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

bulgaria Rizon

Chat Κανάλι - 26 χρήστες - τρέχον θέμα: OnlineDJRadio || Click here to Listen: http://play.onlinedjradio.com:8000/live.m3u || Radio website: http://OnlineDJRadio.com || Current DJ: AutoDJ
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

chat BGirc.com

Chat Κανάλι - 239 χρήστες - τρέχον θέμα: Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Κατηγορία: Chat Chat Κανάλια

bulgaria OptiLan

Chat Κανάλι - 43 χρήστες - τρέχον θέμα: OptiLan Social Network Group Visit web adres : http://svalki.org | www.ShellHosting.org | www.CS-Rent.org
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

Bulgaria ZoneBG

Chat Κανάλι - 8 χρήστες - τρέχον θέμα: Welcome :) Web chat--> http://irc.avanta-bg.net , http://4at.zonebg.eu
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

Bulgaria FreeUniBG

Chat Κανάλι - 206 χρήστες - τρέχον θέμα: www.FreeUniBG.eu / www.Facebook.com/FreeUniBG
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

fewona Fewona

Chat Κανάλι - 7 χρήστες - τρέχον θέμα: Network site: http://fewona.net | VPS Servers in Sofia,Bulgaria - https://vpsbg.eu/en - stable and affordable :) | Free Shells - http://freeshells.fewona.net | There is no rules about WHEN will get znc/egg after your request, just to let you know, be active, patience and be here thats all!!!


europe (41)   bg (48)   european (8)   shumen (2)  

<      1       2      >