Chat Αναζήτηση    Chat Κατάλογος    Πληροφορίες σχετικά για το irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Αναζήτηση για κανάλια και να συμμετέχετε σε αυτούς μέσω διαδυκτιακού περιηγητή!
 
Chat Αναζήτηση :  vidin
Αποτελέσματα1 - 6 of 6  (0.029 δευτερόλεπτα)

Vidin Chat Κανάλια

Κατηγορία:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Vidin
 


vidin UniBG

Chat Κανάλι - 4 χρήστες - τρέχον θέμα: '={ Online Radio Vidin-BG | for Winamp : http://radio.net-surf.eu:8000/listen.pls   | WebChat for Tablets and Mobile http://webchat.net-surf.eu:7778  | http://chat.net-surf.eu:9090 }='
Κατηγορία: Vidin Chat Κανάλια

Vidin FreeUniBG

Chat Κανάλι - 2 χρήστες - τρέχον θέμα: Äà ïèøåø íà Áúëãàðñêè åçèê ñ Ëàòèíñêè áóêâè å âñå åäíî äà ïèøåø ñ ëàéíà ïî ñòåíàòà! ×åòå ñå,íî íå å ïðèÿòíî! / http://web.net-surf.eu /
Κατηγορία: Vidin Chat Κανάλια

vidin BgIRC

Chat Κανάλι - 10 χρήστες - τρέχον θέμα: Δεν υπάρχει θέμα
Κατηγορία: Vidin Chat Κανάλια

vidin ABVNet

Chat Κανάλι - 3 χρήστες - τρέχον θέμα: Δεν υπάρχει θέμα
Κατηγορία: Vidin Chat Κανάλια

vidin Undernet

Chat Κανάλι - 2 χρήστες - τρέχον θέμα: Δεν υπάρχει θέμα
Κατηγορία: Vidin Chat Κανάλια

vidin OptiLan

Chat Κανάλι - 1 χρήστες - τρέχον θέμα: Welcome to #Vidin® ! Nice Chat !
Κατηγορία: Vidin Chat Κανάλια

bulgaria (34)   bg (6)   bulgarian (6)   sevlievo (1)