Chat Αναζήτηση    Chat Κατάλογος    Πληροφορίες σχετικά για το irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Αναζήτηση για κανάλια και να συμμετέχετε σε αυτούς μέσω διαδυκτιακού περιηγητή!
 
Chat Αναζήτηση :  vidin
Αποτελέσματα1 - 5 of 5  (0.032 δευτερόλεπτα)

Vidin Chat Κανάλια

Κατηγορία:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Vidin
 


Vidin FreeUniBG

Chat Κανάλι - 2 χρήστες - 90 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Äà ïèøåø íà Áúëãàðñêè åçèê ñ Ëàòèíñêè áóêâè å âñå åäíî äà ïèøåø ñ ëàéíà ïî ñòåíàòà! ×åòå ñå,íî íå å ïðèÿòíî! / http://web.net-surf.eu /
Κατηγορία: Vidin Chat Κανάλια

vidin BgIRC

Chat Κανάλι - 10 χρήστες - 95 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Δεν υπάρχει θέμα
Κατηγορία: Vidin Chat Κανάλια

Vidin UniBG

Chat Κανάλι - 4 χρήστες - 81 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Δεν υπάρχει θέμα
Κατηγορία: Vidin Chat Κανάλια

vidin ABVNet

Chat Κανάλι - 3 χρήστες - 96 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Δεν υπάρχει θέμα
Κατηγορία: Vidin Chat Κανάλια

vidin OptiLan

Chat Κανάλι - 1 χρήστες - 85 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Welcome to #Vidin® ! Nice Chat !
Κατηγορία: Vidin Chat Κανάλια

razgrad (1)   sofia (11)   bulgarian (8)   bg (6)