Chat Αναζήτηση    Chat Κατάλογος    Πληροφορίες σχετικά για το irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Αναζήτηση για κανάλια και να συμμετέχετε σε αυτούς μέσω διαδυκτιακού περιηγητή!
 
Chat Αναζήτηση :  svishtov
Αποτελέσματα1 - 1 of 1  (0.087 δευτερόλεπτα)

Svishtov Chat Κανάλια

Κατηγορία:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Svishtov
 


Svishtov ShakeIT

Chat Κανάλι - 3 χρήστες - τρέχον θέμα: www.​chat.​portalche.​com
Κατηγορία: Svishtov Chat Κανάλια

bulgarian (7)   bulgaria (27)   svilengrad (1)   bg (5)   karlovo (1)   petrich (1)  Bulgaria Chat Κανάλια

bulgaria UniBG

Chat Κανάλι - 78 χρήστες - τρέχον θέμα: Ïðàâèëî çà êàíàë ​#Bulgaria - Íå ñå òîëåðèðàò - flood,​ ÷àëãàòà,​ ìàñîâè ñúîáùåíèÿ,​ abusive behavior,​ clones,​ invite.​ Ïðè íàðóøåíèå ñëåäâà ïðåäóïðåæäåíèå,​ âðåìåíåí áàí èëè ïåðìàíåíòåí áàí â áîòîâåòå.​
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

bulgaria freenode

Chat Κανάλι - 17 χρήστες - τρέχον θέμα: OpenBGLab (City Plovdiv IRC ​#openbglab URL http:/​/​openbglab.​org/​) |​ InitLab (City Sofia URL http:/​/​initlab.​org/​) |​ BurgasLab (City Burgas URL http:/​/​burgaslab.​org/​) |​ Hackafe (City Plovdiv URL http:/​/​hackafe.​org/​) |​ VarnaLab (City Varna IRC ​#varnalab URL http:/​/​varnalab.​org/​)
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια


classica.​bulgaria Rizon

Chat Κανάλι - 3 χρήστες - τρέχον θέμα: E-Sim Classica Bulgaria Official Channel CP:Corrairn vCP:Regina17
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

bulgaria BgIRC

Chat Κανάλι - 40 χρήστες - τρέχον θέμα: Welcome to BgIRC Network ​#Bulgaria.​ Have a nice chat!!!
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

euriona-bulgaria Rizon

Chat Κανάλι - 6 χρήστες - τρέχον θέμα: Official channel of Bulgaria in eSim server EURIONA
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

bulgaria ShakeIT

Chat Κανάλι - 44 χρήστες - τρέχον θέμα: Welcome to ​#Bulgaria )
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

bulgaria Undernet

Chat Κανάλι - 3 χρήστες - τρέχον θέμα: Dobre doshli v ​#Bulgaria
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

Bulgaria ABVNet

Chat Κανάλι - 174 χρήστες - τρέχον θέμα: Èâàéëî29 ïîçäðàâÿâà âñè÷êè Àí÷åòà çà èìåíèÿ äåí! http:/​/​abvnet.​org |​ http:/​/​forum.​abvnet.​org
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

sniper.​ant Rizon

Chat Κανάλι - 5 χρήστες - τρέχον θέμα: |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ Hail Antica Snipers |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ Nssk ,​ Byllz ,​ Zoroi ,​ juam41,​ baltron ,​ slashh1 ,​ hitmachine ,​ nevermore ,​ theblackmater ,​ estresmo and more friends(AISHEKU<3 Happy End Server! |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ CLASSICA : ​#classica.​ir ​#ctrade ,​ MAXIMA : ​#maxima.​spain ​#MXtrade ,​ SECURA : ​#ncd.​chile ​#secura.​bih ​#vene.​sec ​#SEtrade |​|​|​ ​#ethnica.​bulgaria
Κατηγορία: Computer Games Chat Κανάλια

ethnica.​bulgaria Rizon

Chat Κανάλι - 9 χρήστες - τρέχον θέμα: BULGARIAN CHANNEL :v |​|​|​ Trade channel : ​#Etrade |​|​|​ Regina17 <3 Praque.​
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια


bulgarian (7)   europa (39)   european (24)   europe (75)  <   1    2    3    >   
 


Chat Κατάλογος:    Bulgaria Chat    Asenovgrad Chat    Aytos Chat    Berkovitsa Chat    Blagoevgrad Chat    Botevgrad Chat    Burgas Chat    Cherven Bryag Chat    Chirpan Chat    Dimitrovgrad Chat    Dobrich Chat    Dupnitsa Chat    Gabrovo Chat    Gorna Oryahovitsa Chat    Gotse Delchev Chat    Harmanli Chat    . . .