Chat Αναζήτηση    Chat Κατάλογος    Πληροφορίες σχετικά για το irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Αναζήτηση για κανάλια και να συμμετέχετε σε αυτούς μέσω διαδυκτιακού περιηγητή!
 
Chat Αναζήτηση :  stara zagora
Αποτελέσματα1 - 3 of 3  (0.085 δευτερόλεπτα)

Stara Zagora Chat Κανάλια

Κατηγορία:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Stara Zagora
 


StaraZagora ABVNet

Chat Κανάλι - 3 χρήστες - 130 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Δεν υπάρχει θέμα
Κατηγορία: Stara Zagora Chat Κανάλια

starazagora UniBG

Chat Κανάλι - 2 χρήστες - 115 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Welcome To Oficial Channel ​#StaraZagora
Κατηγορία: Stara Zagora Chat Κανάλια

StaraZagora ShakeIT

Chat Κανάλι - 1 χρήστες - 117 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Äîáðå äîøëè â Ñòàðà Çàãîðà ãðàäà íà ëèïèòå è õóáàâèòå æåíè :)
Κατηγορία: Stara Zagora Chat Κανάλια

bulgaria (28)   pleven (3)   vidin (2)   bulgarian (7)   bg (5)   varna (7)  Bulgaria Chat Κανάλια

bulgaria UniBG

Chat Κανάλι - 84 χρήστες - 115 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Ïðàâèëî çà êàíàë ​#Bulgaria - Íå ñå òîëåðèðàò - flood,​ ÷àëãàòà,​ ìàñîâè ñúîáùåíèÿ,​ abusive behavior,​ clones,​ invite.​ Ïðè íàðóøåíèå ñëåäâà ïðåäóïðåæäåíèå,​ âðåìåíåí áàí èëè ïåðìàíåíòåí áàí â áîòîâåòå.​
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια


bulgaria freenode

Chat Κανάλι - 20 χρήστες - 131 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: OpenBGLab (City Plovdiv IRC ​#openbglab URL http:/​/​openbglab.​org/​) |​ InitLab (City Sofia URL http:/​/​initlab.​org/​) |​ BurgasLab (City Burgas URL http:/​/​burgaslab.​org/​) |​ Hackafe (City Plovdiv URL http:/​/​hackafe.​org/​) |​ VarnaLab (City Varna IRC ​#varnalab URL http:/​/​varnalab.​org/​)
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

classica.​bulgaria Rizon

Chat Κανάλι - 3 χρήστες - 131 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: E-Sim Classica Bulgaria Official Channel CP:Corrairn vCP:Regina17
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

bulgaria BgIRC

Chat Κανάλι - 40 χρήστες - 129 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Welcome to BgIRC Network ​#Bulgaria.​ Have a nice chat!!!
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

euriona-bulgaria Rizon

Chat Κανάλι - 7 χρήστες - 131 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Official channel of Bulgaria in eSim server EURIONA
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

bulgaria ShakeIT

Chat Κανάλι - 73 χρήστες - 117 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Welcome to ​#Bulgaria )
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

bulgaria Undernet

Chat Κανάλι - 4 χρήστες - 131 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Dobre doshli v ​#Bulgaria
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

Bulgaria ABVNet

Chat Κανάλι - 325 χρήστες - 130 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Èâàéëî29 ïîçäðàâÿâà âñè÷êè Àí÷åòà çà èìåíèÿ äåí! http:/​/​abvnet.​org |​ http:/​/​forum.​abvnet.​org
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

sniper.​ant Rizon

Chat Κανάλι - 6 χρήστες - 131 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ Hail Antica Snipers |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ Nssk ,​ Byllz ,​ Zoroi ,​ juam41,​ baltron ,​ slashh1 ,​ hitmachine ,​ nevermore ,​ theblackmater ,​ estresmo and more friends(AISHEKU<3 Happy End Server! |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ CLASSICA : ​#classica.​ir ​#ctrade ,​ MAXIMA : ​#maxima.​spain ​#MXtrade ,​ SECURA : ​#ncd.​chile ​#secura.​bih ​#vene.​sec ​#SEtrade |​|​|​ ​#ethnica.​bulgaria
Κατηγορία: Computer Games Chat Κανάλια

ethnica.​bulgaria Rizon

Chat Κανάλι - 12 χρήστες - 131 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: BULGARIAN CHANNEL :v |​|​|​ Trade channel : ​#Etrade |​|​|​ Regina17 <3 Praque.​
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια


eu (26)   rousse (6)   europe (74)   bulgarian (7)  <   1    2    3    >   
 


Chat Κατάλογος:    Bulgaria Chat    Asenovgrad Chat    Aytos Chat    Berkovitsa Chat    Blagoevgrad Chat    Botevgrad Chat    Burgas Chat    Cherven Bryag Chat    Chirpan Chat    Dimitrovgrad Chat    Dobrich Chat    Dupnitsa Chat    Gabrovo Chat    Gorna Oryahovitsa Chat    Gotse Delchev Chat    Harmanli Chat    . . .