Chat Αναζήτηση    Chat Κατάλογος    Πληροφορίες σχετικά για το irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Αναζήτηση για κανάλια και να συμμετέχετε σε αυτούς μέσω διαδυκτιακού περιηγητή!
 
Chat Αναζήτηση :  php
Αποτελέσματα41 - 50 of 1162  (0.071 δευτερόλεπτα)

PHP Chat Κανάλια

Κατηγορία:  Computers  >  Programming  >  PHP
 

retroarch freenode

Chat Κανάλι - 171 χρήστες - 81 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: || RetroArch || Multi-system frontend for libretro || Current: 1.6.0 || Github: https://github.com/libretro/RetroArch || Libretro: https://github.com/libretro || Website: http://www.libretro.com || Forum: http://www.libretro.com/forums/index.php || Discord: https://discord.gg/011l9DB6qWt9B4bzO || Twitter: www.twitter.com/libretro || Drama-Free Zone.

ed freenode

Chat Κανάλι - 14 χρήστες - 81 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Standard text editor | "All editors frustrate, but ed often amazes while others disappoint." http://plan9.bell-labs.com/magic/man2html/1/ed | http://wolfram.schneider.org/bsd/7thEdManVol2/edtut/edtut.pdf | Ref: http://www.opengroup.org/onlinepubs/9699919799/utilities/ed.html | Tutorial http://wiki.bash-hackers.org/doku.php?id=howto:edit-ed | http://sdf.lonestar.org/index.cgi?tutorials/ed

Shake ABVNet

Chat Κανάλι - 145 χρήστες - 80 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Äîáðå äîøëè â #Shake !!! Êàíàë çà ñìèñëåíè ðàçãîâîðè,ëàô è õóìîð,áåç âóëãàðíè íèêîâå è îáèäè,ïðèÿòåí ÷àò! Ïðàâèëà íà êàíàëà https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/134-pravila-na-shake/  | Ñòàòèñòèêà íà êàíàëà ---> http://stats.chatbg.info/

o.game OnlineGamesNet

Chat Κανάλι - 87 χρήστες - 68 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: (. OGame .) [-Uni-Status-] Alle Universen online [-Chans-] /join #OGame.de-1-100 für Zahlenuniversen, #OGame.de-A-Z für Buchstabenuniversen | #ogame-support #ogame.de-board #help [-News-] 40% Mondchance von Freitag (23.06.17) bis Samstag (24.06.17) - https://board.de.ogame.gameforge.com/index.php/Thread/199349-40-Mondchance-von-Freitag-23-06-17-bis-Samstag-24-06-17/
Κατηγορία: Games Chat Κανάλια

suna.srb Rizon

Chat Κανάλι - 4 χρήστες - 81 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: products_01 cool_02 week_02 cool_03 week_03 eq_01 eq_02 eq_03 http://prntscr.com/du1xuz /// Corlough13 - Ahnan /// Knew8PD7t1 /// http://prntscr.com/e70qyo http://prntscr.com/e70r1g /// http://spectate.netne.net/battleid2.php?id=55342&server=suna [21:43:17] <~Mungos2> jebo te bog http://prntscr.com/eu2gcw /// meb20172017 - Enderun Mektebi
Κατηγορία: Sun Serbia Chat Κανάλια

NX freenode

Chat Κανάλι - 6 χρήστες - 81 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: 2X NX: http://code.2x.com/linuxterminalserver includes GPL server, client and libraries source code! !M NX 3.0.0 http://www.nomachine.com/sources.php! FreeNX-0.7.3 'Priscilla One Year Edition' out (support for NoMachine 3.2.0 and shadow support) FreeNX requires !M NXlibs (GPL) - Rel.Notes: http://tinyurl.com/cqmaq3 - FAQ: http://tinyurl.com/nomfaq http://freenx.berlios.de/info.php - Know

phpeclipse freenode

Chat Κανάλι - 4 χρήστες - 81 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: PHPEclipse - Open source PHP dev environment for Eclipse - http://www.phpeclipse.com - Stable 1.1.9 (Eclipse 3.2.x): http://update.phpeclipse.net/update/stable/1.1.x - Stable 1.2.3 (Eclipse 3.3.x & 3.4.x): http://update.phpeclipse.net/update/stable/1.2.x - Nightly (Eclipse 3.3.x & 3.4.x): http://update.phpeclipse.net/update/nightly - Explaining your problem is half the solution and pleas
Κατηγορία: Eclipse PHP Chat Κανάλια

ubuntu-us-ks freenode

Chat Κανάλι - 3 χρήστες - 81 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: [Official Kansas *buntu LoCo Team || *buntu Code of Conduct - http://www.ubuntu.com/community/conduct || Kansas Loco Forums - http://kansas.ubuntuforums.org || Kansas Loco Wiki - http://wiki.ubuntu.com/KansasTeam || Ubuntu 11.10 Release Party! - http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=11258466#post11258466 || Kansas Ubuntu Loco Panel - http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=11258459#p
Κατηγορία: Ubuntu Chat Κανάλια

MPOS freenode

Chat Κανάλι - 14 χρήστες - 81 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Welcome to #mpos - Mining Portal Open Source - From Pool Operators for Pool Operators || New miners: http://www.grewe.ca/crypto-currency-mining/ || Stratum Support: #crypto-expert | SETUP AND RUN Cronjobs every minute this seems to be a big oversight in the MPOS setup | MPOS FAQ: https://github.com/TheSerapher/php-mpos/wiki | Release notes: https://github.com/MPOS/php-mpos/pull/2274

yudum UnitedChat

Chat Κανάλι - 9 χρήστες - 63 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Yudum.NET, #yudum kanalina hosgeldiniz. IRC Girisi: irc.yudum.net | Web Sohbet Girisi: http://www.yudum.net/sohbet.php | Mobil Sohbet Girisi: http://www.yudum.net/mobil/ | Sohbet odalarimizda buludundugunuz sure icerisinde uymaniz gereken kurallar http://www.yudum.net/kurallar.html adresinde belirtilmistir. Gunun Mesaji: http://www.yudum.net/gunun-mesaji.html | Yudum.NET, since 2001!

scripting (87)   c++ (23)   coding (81)   eiffel (4)  

<   1    2    3    4    5    6    >   
 


Chat Κατάλογος:    Programming Chat    ActionScript Chat    Ada Chat    Agda Chat    Ajax Chat    APIs Chat    ASCII Chat    Assembler Chat    ATS Chat    Bash Chat    Basic Chat    C Chat    C# Chat    C++ Chat    Caml Chat    Cascading Style Sheets Chat    . . .