Chat Αναζήτηση    Chat Κατάλογος    Πληροφορίες σχετικά για το irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Αναζήτηση για κανάλια και να συμμετέχετε σε αυτούς μέσω διαδυκτιακού περιηγητή!
 
Chat Αναζήτηση :  php
Αποτελέσματα41 - 50 of 1163  (0.081 δευτερόλεπτα)*

PHP Chat Κανάλια

Κατηγορία:  Computers  >  Programming  >  PHP
 

Berserk Rizon

Chat Κανάλι - 7 χρήστες - 285 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Welcome to berserk paradise| Battles statistics: http://history.unixstorm.org/ and http://esim.cf/ | Damage Calculator: http://calc-esim.tk/ | Company Calculator: http://ideacode.pl/e-sim-calculator/ | oficial music: https://www.youtube.com/watch?v=kyeT6FkA8vo | Table e-sim: http://e-simtrade.com/other-TableMaker.php | Trade: http://esim.dooge.eu/ and http://e-simtrade.com/ProductMarke

gcw freenode

Chat Κανάλι - 38 χρήστες - 285 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: GCW Zero Support Channel - www.gcw-zero.com - Community Wiki: http://wiki.gcw-zero.com/Quick_Start_Guide - Newest firmware: www.gcw-zero.com/updates - Official software repository: http://repo.gcw-zero.com - Dingoonity forums disclaimer: http://uk.omg.li/OJJv - Dingoonity forums reminder: http://uk.omg.li/SQEa - Development Channel: #opendingux - Latest news: gcw-zero.com/news.php?id=16

Shake ABVNet

Chat Κανάλι - 156 χρήστες - 284 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Äîáðå äîøëè â #Shake !!! Êàíàë çà ñìèñëåíè ðàçãîâîðè,ëàô è õóìîð,áåç âóëãàðíè íèêîâå è îáèäè,ïðèÿòåí ÷àò! Ïðàâèëà íà êàíàëà https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/134-pravila-na-shake/  | Ñòàòèñòèêà íà êàíàëà ---> http://stats.chatbg.info/

f1streams Snoonet

Chat Κανάλι - 216 χρήστες - 270 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: F1 Streaming Talk || VLC || Flash/WebStream (Sky) http://www.4kstreams.net/hd/hd5.php && http://v2.ustreamix.com/stream.php?id=sky-sports-f1 && http://www.4kstreams.net/hd/hd6.php Acestream 8371c1339db2b376e2c6ae29546dea0890fea2f7 && 53793f3854af450d1c62dc9c3f659e60e7b99400 && 969dbafa76bbd0ca37d73629f392c83fcf9cc295 && || Live Timing http://f1.tfeed.net/live

wikipedia-en-accounts-devs freenode

Chat Κανάλι - 18 χρήστες - 285 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: ACC development channel. | If you push to enwikipedia-acc/master, you will be shot by FL4 | stwalkerster's branch: https://accounts-dev.wmflabs.org/newinternal/internal.php | HMB deploy command: !accdeploy / eg: !accdeploy origin/master | Sand: http://is.gd/accdev | Git: http://is.gd/accgit | Bugs: http://is.gd/accbug | recognised repos: origin | Nagf: http://is.gd/accnag
Κατηγορία: Wikipedia Development Chat Κανάλια

ed freenode

Chat Κανάλι - 14 χρήστες - 285 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Standard text editor | "All editors frustrate, but ed often amazes while others disappoint." http://plan9.bell-labs.com/magic/man2html/1/ed | http://wolfram.schneider.org/bsd/7thEdManVol2/edtut/edtut.pdf | Ref: http://www.opengroup.org/onlinepubs/9699919799/utilities/ed.html | Tutorial http://wiki.bash-hackers.org/doku.php?id=howto:edit-ed | http://sdf.lonestar.org/index.cgi?tutorials/ed

libcouchbase freenode

Chat Κανάλι - 17 χρήστες - 285 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Couchbase 4.5 out now at couchbase.com/downloads – General discussion of Couchbase client library development including Ruby, node.js, Go, Perl, PHP, Java, .NET, C/C++ and connectors for Hadoop, Spark and others. Read more about developing: developer.couchbase.com/documentation/server/4.1/developer-guide/intro.html. More audience: forums.couchbase.com. More chat: gitter.im/couchbase/d

metin2.ro OnlineGamesNet

Chat Κανάλι - 59 χρήστες - 272 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Welcome to channel of Metin2 RO! Game: http://ro.metin2.gameforge.com || Board: http://board.ro.metin2.gameforge.com/ || Ticket system: http://support.ro.metin2.gameforge.com/ || News: [ItemShop] Sigiliu Semiluna (Albastra) si Pachet Foc de Artificii. - https://board.ro.metin2.gameforge.com/index.php/Thread/84046-ItemShop-Sigiliu-Semiluna-Albastra-si-Pachet-Foc-de-Artificii/
Κατηγορία: Metin2 Romania Chat Κανάλια

suna.srb Rizon

Chat Κανάλι - 4 χρήστες - 285 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: products_01 cool_02 week_02 cool_03 week_03 eq_01 eq_02 eq_03 http://prntscr.com/du1xuz /// Corlough13 - Ahnan /// Knew8PD7t1 /// http://prntscr.com/e70qyo http://prntscr.com/e70r1g /// http://spectate.netne.net/battleid2.php?id=55342&server=suna [21:43:17] <~Mungos2> jebo te bog http://prntscr.com/eu2gcw /// meb20172017 - Enderun Mektebi
Κατηγορία: Sun Serbia Chat Κανάλια

scheme (13)   programming (218)   pyglet (1)   code (622)  

<   1    2    3    4    5    6    >   
 


Chat Κατάλογος:    Programming Chat    ActionScript Chat    Ada Chat    Agda Chat    Ajax Chat    APIs Chat    ASCII Chat    Assembler Chat    ATS Chat    Bash Chat    Basic Chat    C Chat    C# Chat    C++ Chat    Caml Chat    Cascading Style Sheets Chat    . . .