Chat Αναζήτηση    Chat Κατάλογος    Πληροφορίες σχετικά για το irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Αναζήτηση για κανάλια και να συμμετέχετε σε αυτούς μέσω διαδυκτιακού περιηγητή!
 
Chat Αναζήτηση :  php
Αποτελέσματα1 - 10 of 1209  (0.050 δευτερόλεπτα)*

PHP Chat Κανάλια

Κατηγορία:  Computers  >  Programming  >  PHP
 


php-fr freenode

Chat Κανάλι - 24 χρήστες - 83 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Si personne ne répond, attendez plus longtemps. | PHP 7.1.0: http://php.net/index.php#id2016-12-01-3 | Pensez à écrire vos questions correctement : http://bit.ly/aGMUV0 | Ce salon possède un historique : http://bit.ly/phpfr-log | http://www.commitstrip.com/fr/2015/05/26/php-7-twice-faster-than-php-5/
Κατηγορία: PHP France Chat Κανάλια

php DALNet.RU

Chat Κανάλι - 2 χρήστες - 77 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: phpfaq.ru/debug | Opensource php5 framework: www.mzz.ru | govnokod.ru | Âîïðîñû çàäà¸ì ñðàçó áåç ïðåäâàðèòåëüíûõ ëàñê | êîä ïîñòèì íà www.govnokod.com | â ïðèâàòû áåç ñïðîñà íå ëåçåì | http://ircstat.hlclub.ru/ircs/php.html
Κατηγορία: PHP Chat Κανάλια

#php.de freenode

Chat Κανάλι - 25 χρήστες - 83 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Willkommen in ##php.de | http://k023.de/rules.html ⁂ http://www.php.net/manual ⁂ http://codepad.org/ ⁂ http://tut.php-quake.net/ ⁂ http://php-faq.de ⁂ http://www.tty1.net/smart-questions_de.html | Charset ist UTF-8
Κατηγορία: PHP Germany Chat Κανάλια

PHP PIRC.pl

Chat Κανάλι - 4 χρήστες - 71 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: PHP 7 już oficjalnie. Ból dupy czas zacząć. | Nieoficjalny polski kanał PHP. Nie pytaj, czy możesz się spytać, po prostu to zrób. Bądź miły, to inni będą mili dla Ciebie.
Κατηγορία: PHP Chat Κανάλια


php-games IdleChat

Chat Κανάλι - 3 χρήστες - 75 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: #php-games => we moved to freenode #dotworldmaker (the place where we discuss our world domination)(and zaa)(and rum) https://kiwiirc.com/client/irc.freenode.net/dotworldmaker
Κατηγορία: PHP Games Chat Κανάλια

php Rizon

Chat Κανάλι - 24 χρήστες - 83 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Starting out: http://php.net/tut.php | Manual: http://php.net/manual-lookup.php | Pastebin: http://pastebin.com/ | http://phptherightway.com/ | Have a question? Just ask.
Κατηγορία: PHP Chat Κανάλια

php darkscience

Chat Κανάλι - 8 χρήστες - 78 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: PHP Channel | >php [func-name] | Composer - Laravel[ http://cheats.jesse-obrien.ca ] - General PHP Shiz Welcome || https://github.com/joho/7XX-rfc || nin> ALWAYS COMPOSER DUMP
Κατηγορία: PHP Chat Κανάλια

#php freenode

Chat Κανάλι - 636 χρήστες - 83 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Stable PHP versions: 5.6.30, 7.0.17, 7.1.3 · /msg php-bot guidelines · keep your language clean · Use a paste site for code · http://hashphp.org has some useful links
Κατηγορία: PHP Chat Κανάλια

netbeans (1)   coding (83)   webkit (9)   scripting (84)  

<   1    2    3    4    5    6    >