Chat Αναζήτηση    Chat Κατάλογος    Πληροφορίες σχετικά για το irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Αναζήτηση για κανάλια και να συμμετέχετε σε αυτούς μέσω διαδυκτιακού περιηγητή!
 
Chat Αναζήτηση :  freebsd
Αποτελέσματα11 - 20 of 109  (0.028 δευτερόλεπτα)

FreeBSD Chat Κανάλια

Κατηγορία:  Computers  >  Operating Systems  >  FreeBSD
 


freebsd-xorg EFnet

Chat Κανάλι - 53 χρήστες - 131 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: https://wiki.freebsd.org/Graphics | Released: Xorg server 1.18.4, Mesa 17.0.4 | Upcoming: Mesa 17.1.0 | CFT: Xorg server 1.19.3 | https://tinyurl.com/kexw5mz
Κατηγορία: FreeBSD Chat Κανάλια

haskell-FreeBSD freenode

Chat Κανάλι - 14 χρήστες - 131 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: freebsdGhc = [ "GHC 7.10.2", "http://freshports.org/lang/ghc", "https://github.com/freebsd-haskell/ports/", "Bye Haskell Platform, Hello Stackage" ]
Κατηγορία: Haskell FreeBSD Chat Κανάλια

freebsd-gnome freenode

Chat Κανάλι - 17 χρήστες - 131 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: GNOME 3.18, MATE 1.12, CINNAMON 2.4 | DEVEL: CINNAMON 2.8 | http://tinyurl.com/3ld4wx6 | General FAQ located at http://www.freebsd.org/gnome
Κατηγορία: FreeBSD Gnome Chat Κανάλια

freebsd OFTC

Chat Κανάλι - 9 χρήστες - 131 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: https://www.freebsd.org/handbook || Production Releases: 11.0-p10 and 10.3-p19 || Stick around; we're alive! (mostly during US business hours)
Κατηγορία: FreeBSD Chat Κανάλια

freebsd IRCNet.ru

Chat Κανάλι - 1 χρήστες - 122 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Âå÷åðà èñòèíû íà êàíàëå #freebsd! | Êàíàë ðàáîâ àñòðàëüíîé ãîíîðåè è ïîêëîííèêîâ Âñåâîëîäà Ñòàõîâà! | Òåïåðü íàäî ïðè êàùåíåíèè èçîáðàæàòü íå ñàìîëåò ïîëåòåë, êðûëüÿ íå îòâàëèëèñü, à ýìî. Ïîòîìó ÷òî ýìî âñå íå ëþáÿò.
Κατηγορία: FreeBSD Chat Κανάλια


freebsd-soc EFnet

Chat Κανάλι - 22 χρήστες - 131 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: FreeBSD is in GSoC2017! See https://GSoC.FreeBSD.org and https://summerofcode.withgoogle.com/organizations/6092454341115904/
Κατηγορία: FreeBSD Chat Κανάλια

freebsd-indonesia freenode

Chat Κανάλι - 7 χρήστες - 131 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: || Welcome to #Freebsd-indonesia || Freebsd Indonesia User Group ( FIUG ) || Keep Join on channel || We share and Learning ||
Κατηγορία: FreeBSD Indonesia Chat Κανάλια

freebsd-irc freenode

Chat Κανάλι - 11 χρήστες - 131 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Channel management and user support for #freebsd* channels. See Also: https://wiki.freebsd.org/IRC
Κατηγορία: FreeBSD Chat Κανάλια

freebsd-social freenode

Chat Κανάλι - 120 χρήστες - 131 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: 1st rule of #freebsd-social; tell everyone about #freebsd-social
Κατηγορία: FreeBSD Chat Κανάλια

freebsd WeNet

Chat Κανάλι - 10 χρήστες - 114 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: 9.3-RELEASE / 8.4-RELEASE / FreeBSD 10.2-RELEASE. | http://bsdwiki.reedmedia.net/wiki/
Κατηγορία: FreeBSD Chat Κανάλια

freebsd support (11)   raspbian (3)   operating systems (11)   newton os (1)  

<   1    2    3    4    5    6    >   
 


Chat Κατάλογος:    Operating Systems Chat    AIX Chat    BeOS Chat    BSD Chat    FreeDOS Chat    FreeNAS Chat    GNU Chat    Google Android Chat    HPUX Chat    Illumos Chat    iOS Chat    KnightOS Chat    Linux Chat    Mac OS Chat    MeeGo Chat    Microsoft Windows Chat    . . .