Chat Αναζήτηση    Chat Κατάλογος    Πληροφορίες σχετικά για το irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Αναζήτηση για κανάλια και να συμμετέχετε σε αυτούς μέσω διαδυκτιακού περιηγητή!
 
Chat Αναζήτηση :  forum
Αποτελέσματα21 - 30 of 1187  (0.065 δευτερόλεπτα)*

Forum Chat Κανάλια

Κατηγορία:  Computers  >  Software  >  Web Content  >  Forums  >  Forum
 


Haskovo ABVNet

Chat Κανάλι - 32 χρήστες - 145 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Ñêúïè ìúæå, àêî èñêàòå äà ïðîìåíèòå ñâåòà íàïðàâåòå ãî, äîêàòî îùå ñòå åðãåíè. Îæåíèòå ëè ñå, íÿìà äà ìîæå äà ïðîìåíèòå äîðè è êàíàëà íà òåëåâèçèÿòà. http://forum.shark.cbu.net <--- Ôîðóì .. http://gallery.shark.cbu.net <--- Ãàëåðèÿ .. http://bgchat.eu <--- Óåá÷àò
Κατηγορία: Haskovo Chat Κανάλια

doomjump Zandronum

Chat Κανάλι - 18 χρήστες - 127 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: [+AHnt 20:204y] Welcome to SEUM || JM THREAD: http://zandronum.com/forum/showthread.php?tid=3909&pid=52663#pid52663 || http://oi62.tinypic.com/mhe0y.jpg || http://x1.rfc1337.net/ircstats/zandronum/doomjump.html || http://grandvoid.sickedwick.net:28080/ || https://github.com/Hypnotoad90/jumpmaze-zan || Snail's JM speedrun vids index: http://pastebin.com/bwpQAqz3 || tunes: http://pastebin.com/U2m90KpA
Κατηγορία: Doom Chat Κανάλια

coins freenode

Chat Κανάλι - 30 χρήστες - 145 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Coin collecting and precious metals - Gold, silver, platinum, palladium - redditcoins.com - forum.coincompendium.com - The Coin Compendium project (CC) records all known coins. Physical bitcoin & cryptocoins too! - Invite friends: https://tr.im/Coins - Logs: https://tr.im/clogs - Bot: https://tr.im/Econbot - See also: ##ebay, ##business+investing, ##blades, ##prepping, ##nuclear, ##solar

RotaryCraft EsperNet

Chat Κανάλι - 45 χρήστες - 140 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: IRC channel for Reika's Mods | currently version v15a for 1.7.10. Forum thread: http://www.minecraftforum.net/topic/1969694- | Changelogs can be found here https://sites.google.com/site/reikasminecraft/changelogs | Read this before talking about lag: http://pastebin.com/mECipUPh | Bots for this channel may only be approved by Reika.| Older versions of all the mods are not supported.


cubeworld EsperNet

Chat Κανάλι - 9 χρήστες - 140 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Forum is offline, don't expect it to ever come back. Thank you everyone for coming along for the ride, it was an amazing 28 months | Welcome to #cubeworld, a Cube World discussion channel! - Cube World Forums: http://www.cubeworldforum.org/ | Rules: http://goo.gl/y8qFt - Don't spam, be polite, and please avoid excessive swearing. Forum rules apply. | Wait for at least 5 minutes after ask
Κατηγορία: Cube World Chat Κανάλια

kde freenode

Chat Κανάλι - 527 χρήστες - 145 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: KDE Plasma 5.9 and KDE Applications 17.04 are out! See www.kde.org | http://userbase.kde.org | http://forum.kde.org | Don't flood the channel, use http://paste.kde.org | Distro related questions go in your distro channel | Offtopic in #kde-chat | State your distribution and KDE version when asking questions | Don't delete ~/.kde,~/.kde4,~/.local or ~/.config
Κατηγορία: KDE Chat Κανάλια

Code-Snippets freenode

Chat Κανάλι - 4 χρήστες - 145 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Welcome to the IRC channel for the Code Snippets Wikia: http://codesnippets.wikia.com | Wiki: Now on MW 1.13! | See http://tinyurl.com/ytrhgp for more info and rules | Limited logging OK | Administrators are voiced in this channel; however, you do not need to be voiced to speak (note: dircbot is not an admin) | Pastey: http://tinyurl.com/5y99dr | Forum: http://tinyurl.com/59774w | Please
Κατηγορία: Programming Chat Κανάλια

main freenode

Chat Κανάλι - 3 χρήστες - 145 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: || Open Chat and Forum: politics, games, whatever... || Be polite! Swearing in any language is unacceptable, please refrain from doing so. || Public Services: --> || Paste your code at pastebin www.wegstar.ath.cx/pastebin.php || Reminder to self: some sort of command in aloe that sends to the os shell: done Reminder.. some sort of quit func || aloe tut: http://dnb.f-box.org/~wegstar/alo

antergos freenode

Chat Κανάλι - 161 χρήστες - 145 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: https://antergos.com | IRC Help Guide: https://bit.ly/1VX6uz3 | FAQs: http://bit.ly/2cqzhx4 | Forum: https://bit.ly/1VWu9dz | Antergos News: https://bit.ly/1Lekts6 | Arch News: https://bit.ly/1sWFfoE | Current ISOs: 17.5 https://is.gd/COggG1 (3 May 2017) | Please don't ask for Antergos support in Arch channels | Off topic chat in #antergos-offtopic

web content (5)   blogs (32)   forums (567)   content management (5)  

<   1    2    3    4    5    6    >   
 


Chat Κατάλογος:    Web Content Chat    Blogs Chat    Bulletin Boards Chat    Content Management Chat    Portals Chat    . . .