Chat Αναζήτηση    Chat Κατάλογος    Πληροφορίες σχετικά για το irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Αναζήτηση για κανάλια και να συμμετέχετε σε αυτούς μέσω διαδυκτιακού περιηγητή!

 
Chat Αναζήτηση :  facebook
Αποτελέσματα1 - 10 of 357  (0.076 δευτερόλεπτα)*

Facebook Chat Κανάλια

Κατηγορία:  Media  >  Internet  >  Social Networking  >  Facebook
 

facebook freenode

Chat Κανάλι - 24 χρήστες - 53 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: ==READ THIS== This is a channel for technical discussion between developers. Visit facebook.com/help if you are having issues with Facebook unrelated to Platform. To report Platform bugs, log the URL, repro steps, etc in the bug tracker: https://developers.facebook.com/bugs/, then link the bug in the channel to discuss. ==THANK YOU AND WELCOME TO #FACEBOOK==
Κατηγορία: Facebook Chat Κανάλια

facebook OperaNet

Chat Κανάλι - 2 χρήστες - 38 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: ææææææ Welcome to Operanet and #facebook. Join #lounge the official chat channel. Play brain games in #Blues. Play IRC uno in #Uno. For a warm and friendly chat session join #India. How long a minute is depends on which side of the bathroom door you're on. :) æææ
Κατηγορία: Facebook Chat Κανάλια

facebook DALnet

Chat Κανάλι - 13 χρήστες - 53 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Welcome to #facebook @ dal.net - https://www.facebook.com/groups/users.dal.net/ | Join => https://www.facebook.com/groups/DALnetCommunity/
Κατηγορία: Facebook Chat Κανάλια

Shake BGirc.com

Chat Κανάλι - 122 χρήστες - 50 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Welcome and have a nice chat on #Shake -->Íîâèÿ webchat : | http://shakechat.net/ | https://www.facebook.com/shakechat.net/ "Âñåêè èçáèðà ñâîÿ öâÿò â æèâîòà. Íÿêîé - ñëúí÷åâî æúëòî, äðóã - îáëà÷íî ñèâî, à òðåòè - ïîòèñêàùî ÷åðíî. Âñåêè îò íàñ å îòãîâîðåí çà ñâîÿ èçáîð, è âñåêè æèâåå â íåãîâèÿ öâÿò - ñâÿò"

Bulgaria BGirc.com

Chat Κανάλι - 209 χρήστες - 50 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Äíåñ ñå íàâúðøâàò 110 ãîäèíè îò îáÿâÿâàíåòî íà íåçàâèñèìîñòòà íà Áúëãàðèÿ. Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria <-> www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè íà íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

facebook NationCHAT

Chat Κανάλι - 8 χρήστες - 37 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: https://www.facebook.com/NationCHAT
Κατηγορία: Facebook Chat Κανάλια

Facebook BrIRC.net

Chat Κανάλι - 2 χρήστες - τρέχον θέμα: #Facebook
Κατηγορία: Facebook Chat Κανάλια

ink_addicted EuropNet

Chat Κανάλι - 2 χρήστες - 45 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Salon dédié aux tatouages et à tous vos projets tatouages. Possibilité d'upload l'url de vos tattoo déjà réalisés, mais attention à respecter les règles générales en vigueur. Toute photo non conforme sera retirée. Venez partager et parler de vos tattoos dans la bonne humeur :) N'hésitez pas à venir visiter ma page FB : https://www.facebook.com/tora.no.maki04/?ti=as

sssd freenode

Chat Κανάλι - 44 χρήστες - 53 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: SSSD 2.0.0 and 1.16.3 are out! 1.13.4 is the latest LTM release | https://pagure.io/SSSD/sssd/ | FAQ: https://docs.pagure.org/SSSD.sssd/users/faq.html | LWN article: http://lwn.net/Articles/457415/ | Facebook: http://www.facebook.com/SysSecSvcDaemon | Google+: http://goo.gl/yUgtr | Note that most SSSD developers are in EU timezone. If you don't get an answer here, try the sssd-users ML.

social networking (2)  

<      1       2       3       4       5      >