Chat Αναζήτηση    Chat Κατάλογος    Πληροφορίες σχετικά για το irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Αναζήτηση για κανάλια και να συμμετέχετε σε αυτούς μέσω διαδυκτιακού περιηγητή!

 
Chat Αναζήτηση :  cisco
Αποτελέσματα1 - 10 of 22  (0.050 δευτερόλεπτα)*

Cisco Chat Κανάλια

Κατηγορία:  Computers  >  Companies  >  Cisco Systems  >  Cisco
 

cisco freenode

Chat Κανάλι - 325 χρήστες - 53 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: |.:.|.:.| #Cisco |.:.|.:.| Unofficial support/general discussion for Cisco stuff - come by and chat! | +v to CCIEs | Pay attention: http://www.cisco.com/security/ | BGP Battleship: https://hackaday.com/2018/06/07/battleships-over-bgp/
Κατηγορία: Cisco Systems Chat Κανάλια

openstack-networking-cisco freenode

Chat Κανάλι - 3 χρήστες - 53 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Support for Cisco networking hardware in Openstack. Next IRC meeting is 11th October @ 1600 UTC in #openstack-meeting-3
Κατηγορία: OpenStack Computers Cisco Systems Chat Κανάλια

networking AnonOps

Chat Κανάλι - 14 χρήστες - 51 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Welcome to Networking, as I am the majority share holder in this channel, thanks to Sir Boffin Von Liktinstein, it is my duty to provide you with information beyond the lulz: CBT Nuggets Videos are a great beginners and can be found with google, paid or free. GNS3, VIRL, Eve-ng, Packet-Tracer, NS3, unetlab, Boson and UNL are very popular net simulators. VIRL (Cisco Virtual Internet Routing Lab)
Κατηγορία: Computers Chat Κανάλια

cisco DALNet.RU

Chat Κανάλι - 7 χρήστες - 44 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Êàíàë ìàëåíüêèõ ëþáèòåëåé áîëüøîãî (íî þðêîãî è íåæíîãî) èëèÿ
Κατηγορία: Cisco Systems Chat Κανάλια

cisco PTnet

Chat Κανάλι - 4 χρήστες - 36 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: https://blog.benjojo.co.uk/post/bgp-battleships
Κατηγορία: Cisco Systems Chat Κανάλια

cisco WeNet

Chat Κανάλι - 4 χρήστες - 31 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: http://www.securitylab.ru/news/293607.php
Κατηγορία: Cisco Systems Chat Κανάλια

Cisco DALnet

Chat Κανάλι - 12 χρήστες - 52 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Welcome to the DNA of Networking..!!
Κατηγορία: Cisco Systems Chat Κανάλια

sun (52)   intel (27)   companies (3)   apple (44)  

<      1       2       3      >