Chat Αναζήτηση    Chat Κατάλογος    Πληροφορίες σχετικά για το irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Αναζήτηση για κανάλια και να συμμετέχετε σε αυτούς μέσω διαδυκτιακού περιηγητή!

 
Chat Αναζήτηση :  blagoevgrad
Αποτελέσματα1 - 1 of 1  (0.062 δευτερόλεπτα)

Blagoevgrad Chat Κανάλια

Κατηγορία:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Blagoevgrad
 

Blagoevgrad BGirc.com

Chat Κανάλι - 5 χρήστες - 90 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: «»«»«»«»«»«» Welcome to Blagoevgrad «»«»«»«»«»«»«»
Κατηγορία: Blagoevgrad Chat Κανάλια

lom (1)   bulgaria (22)   rousse (6)   bg (1)   montana (4)   bulgarian (7)  Bulgaria Chat Κανάλια

Bulgaria BGirc.com

Chat Κανάλι - 209 χρήστες - 90 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Äíåñ ñå íàâúðøâàò 110 ãîäèíè îò îáÿâÿâàíåòî íà íåçàâèñèìîñòòà íà Áúëãàðèÿ. Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria <-> www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè íà íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

refugia.bulgaria Rizon

Chat Κανάλι - 6 χρήστες - 92 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: E-Sim Refugia Official Bulgarian Channel /// CP : Toni Kroos / God of Bulgaria : Reallist /// Trade: #rtrade --- Support: #e-sim.refugia.support : /// PRIO: https://refugia.e-sim.org/battle.html?id=2223
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

bulgaria FreeUniBG

Chat Κανάλι - 154 χρήστες - 84 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: ×åñòèò ïðàçíèê, Áúëãàðè! http://blog.freeunibg.eu/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0/
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

Bulgaria ABVNet

Chat Κανάλι - 32 χρήστες - τρέχον θέμα: UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

bulgaria BGirc.org

Chat Κανάλι - 39 χρήστες - τρέχον θέμα: Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

bulgaria freenode

Chat Κανάλι - 21 χρήστες - 92 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

bulgaria Undernet

Chat Κανάλι - 2 χρήστες - 92 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Dobre doshli v #Bulgaria
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

bulgaria OptiLan

Chat Κανάλι - 109 χρήστες - 78 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: ×åñòèò ðîæäåí äåí íà áîáî æåëàåì ìó âñè÷êî íàé-õóáàâî! ( by OptiLan Team )
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

Bulgaria ZoneBG

Chat Κανάλι - 12 χρήστες - 67 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Network stats --> http://Stats.ZoneBG.eu |Web chat--> http://4at.ZoneBG.eu , http://irc.avanta-bg.net , http://irc.craftbg.eu
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

ethnica.bulgaria Rizon

Chat Κανάλι - 5 χρήστες - 92 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: BULGARIAN CHANNEL :v ||| Trade channel : #Etrade
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια


europe (41)   eu (3)   european (9)   europa (16)  

<      1       2       3      >