Chat Αναζήτηση    Chat Κατάλογος    Πληροφορίες σχετικά για το irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Αναζήτηση για κανάλια και να συμμετέχετε σε αυτούς μέσω διαδυκτιακού περιηγητή!
 
Chat Αναζήτηση :  bash
Αποτελέσματα1 - 10 of 62  (0.027 δευτερόλεπτα)*

Bash Chat Κανάλια

Κατηγορίες:  Computers  >  Programming  >  Bash
 Computers  >  Software  >  Command Line  >  Bash
 


bash freenode

Chat Κανάλι - 1253 χρήστες - 141 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: FAQ: http://mywiki.wooledge.org/BashFAQ | Guide: http://mywiki.wooledge.org/BashGuide | Ref: http://gnu.org/s/bash/manual | http://wiki.bash-hackers.org/ | http://mywiki.wooledge.org/Quotes | Check your script: http://www.shellcheck.net/ | Mailing list: https://lists.gnu.org/mailman/listinfo/help-bash | Devel: https://git.savannah.gnu.org/cgit/bash.git?h=devel
Κατηγορία: Bash Chat Κανάλια

bash WeNet

Chat Κανάλι - 16 χρήστες - 124 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Цитаты с BaSH.Org.Ru каждую минуту! На нашем канале Запрещены: Разборки, разговоры не по теме(оффтопик), любая реклама, флуд, оскорбление операторов канала. | >> #holidays - Канал праздников и хорошего настроения. || Адрес страницы вконтакте: http://vkontakte.ru/club8278921
Κατηγορία: Bash Chat Κανάλια

#bash-de freenode

Chat Κανάλι - 14 χρήστες - 141 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Deutschsprachiger bash (Bourne-again Shell) Channel | HOWTOs: http://bit.ly/Einstieg + http://tldp.org/LDP/abs/html/ | http://bit.ly/NUTZE_einen_PasteBin_Service | http://bit.ly/check_your_script | http://j.mp/run_bash_online | Offtopic: ibash, german-bash, bash.org
Κατηγορία: Bash Germany Chat Κανάλια

german-bash.org euIRC

Chat Κανάλι - 32 χρήστες - 135 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Der offizielle Channel von german-bash.org | Shop: http://pretty-in-print.net/gbo_startseite.html | http://twitter.com/germanbash | Bilder: http://gbimg.org | Regeln (!WICHTIG!): http://german-bash.org/action/irc_rules
Κατηγορία: Germany Bash Chat Κανάλια


bash-completion OFTC

Chat Κανάλι - 16 χρήστες - 141 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Bash-Completion 1.90 released! | http://bash-completion.alioth.debian.org/ | Contact us at bash-completion-devel@lists.alioth.debian.org !
Κατηγορία: Bash Chat Κανάλια

#bash-fr freenode

Chat Κανάλι - 8 χρήστες - 141 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Canal fr d'aide à propos du shell bash et des commandes Unix de base | ceci n'est pas le canal de BashFR/DTC
Κατηγορία: Bash France Chat Κανάλια

bash.hu freenode

Chat Κανάλι - 6 χρήστες - 141 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: just beat it :: http://bash.hu :: http://blog.bash.hu/ ::
Κατηγορία: Bash Hungary Chat Κανάλια

quote Dogm-Network

Chat Κανάλι - 2 χρήστες - 135 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Êàíàë - öèòàòíèê DogmNet. Ñàéò êàíàëà http://bash.dogm.net | Äîñòóïíûå êîìàíäû: /msg c !help - òàì ìîæíî óçíàòü, êàê äîáàâëÿòü ñâîè öèòàòû ïðÿìî èç IRC. Òàê æå òåïåðü è èç IRC ìîæíî ãîëîñîâàòü. | Ïîêà íå íàáåðåòñÿ äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî öèòàò áîò ïîñòèò è ñ Áåçäíû.

#bash-es freenode

Chat Κανάλι - 6 χρήστες - 141 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Soporte de GNU bash en español
Κατηγορία: Bash Chat Κανάλια

opencv (1)   coding (75)   coders (30)   programming (220)  

<   1    2    3    4    5    6    >   
 


Chat Κατάλογος:    Programming Chat    ActionScript Chat    Ada Chat    Agda Chat    Ajax Chat    APIs Chat    ASCII Chat    Assembler Chat    ATS Chat    Basic Chat    C Chat    C# Chat    C++ Chat    Caml Chat    Cascading Style Sheets Chat    CGI Chat    . . .